Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2848949
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Rejestry, ewidencje, archiwa Wersja do druku

Rejestry i ewidencje

 

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa stan na 16 czerwca 2016 r.

 

Lp.

Nazwa rejestru/ewidencji/ archiwum publicznego

Forma

Komórka prowadząca/odpowiedzialna

1

Centralny Rejestr zamówień publicznych pow. 30 tyś. Euro

E,P

DKK

2

Centralny Rejestr zamówień publicznych poniżej

30 tyś. Euro

E,P

DKK

3

Ewidencja środków trwałych

P

DKS

4

Ewidencja gwarancji  ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy

P

DKS

5

Ewidencja gwarancji zapłaty wadium

P

DKS

6

Ewidencja spisu z natury

E,P

DOB

7

Ewidencja kwitariuszy przychodowych

P

DKS

8

Rejestr kopert do wpłat bankowych do wrzutni

P

DKS

9

Rejestr ZFŚS – pożyczki i zapomogi

E,P

DOS

10

Wykaz kopert  z pobrania gotówki

P

DKS

11

Centralny rejestr umów

P

DKK

12

Rejestr umów wszystkich inwestycji i remontów

P

DIR

13

Rejestr Komisji przetargowych

P

DIR

14

Rejestr zamówień publicznych pow. 30 tyś. Euro

P

DIR

15

Rejestr zamówień publicznych poniżej

30 tyś. Euro

P

DIR

16

Rejestr faktur  obrębienie dla każdej szkoły i przedszkola

P

DIR

17

Rejestr pism przychodzących

P

DOA

18

Rejestr zarządzeń dyrektora

P

DOA

19

Książka kontroli zewnętrznej

P

DOA

20

Rejestr wydanych delegacji służbowych

P

DOA

21

Rejestr skarg i wniosków

P

DOA

22

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

E,P

DOA

23

Rejestr szkoleń pracowniczych

P

DOA

24

Rejestr ofert przetargowych

P

DOA

25

Rejestr pieczątek

P

DOA

26

Pocztowa książka nadawcza (ewidencja pism poleconych wychodzących)

P

DOA

27

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień

E,P

DOK

28

Rejestr wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

P

DOK

29

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

P

DOK

30

Rejestr wydanych aktów nadania stopnia n-la mianowanego

P

DOK

31

Ewidencja wysłanych postanowień o nawożeniu grzywny w celu przymuszenia

P

DOK

32

Ewidencja wysłanych  upomnień

P

DOK

33

Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych

P

DOK

34

Indeks pracowniczy

P

DOK

35

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych- wyjścia służbowe

P

DOK

36

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych – wyjścia prywatne

P

DOK

37

Ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych

P

DOK

38

Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

P

DOK

39

Rejestr not korygujących i obciążeń

P

DKK

40

Rejestr szkoleń bhp

P

DOB

41

Rejestr wypadków do pracy i z pracy

P

DOB

42

Rejestr wypadków przy pracy

P

DOB

43

Rejestr chorób zawodowych

P

DOB

44

Rejestr profilaktycznego badania lekarskiego

P

DOB

45

Ewidencja wyposażenia odzieży roboczej i sprzętu ochronnego

P

DOB

46

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

P

DAI

47

Rejestr wniosków pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

P

DAI

48

Rejestr zgłoszonych zbiorów danych osobowych

P

DAI

49

Rejestr  niepublicznych  placówek oświatowych przedszkola

E,P

DOO

50

Rejestr  niepublicznych  placówek oświatowych szkoły

E,P

DOO

51

Rejestr innowacji pedagogicznych

E,P

DOO

52

Rejestr zawartych porozumień z nauczania religii innych wyznań

P

DOO

53

Rejestr zawartych porozumień –zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli

P

DOO

54

Rejestr spraw sądowych –repertorium

P

DOO

55

Rejestr opinii prawnych

P

DOO

56

Rejestr spraw przychodzących do Radcy prawnego

P

RP

57

Rejestr spraw wychodzących

P

DKK.DIR,DOO,DOK,RP,DOB,DOS,GK,DKP,DKS,ZD,D

58

Ewidencja udzielonych upoważnień do dostępu do bazy danych SIO (gmina)

E,P

DOO

59

Ewidencja udzielnych upoważnień do dostępu do bazy danych SIO (PZE)

E,P

DOO

60

Ewidencja wniosków i decyzji -pomoc zdrowotna dla nauczycieli

P

DKK

 

Udostępnianie rejestrów i ewidencji odbywa się w godzinach pracy Pszczyńskiego Zarządu Edukacji na podstawie art. 6 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058  z późn .zm.)  z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.)

 

 

 

 

Sporządził:……………………………………                                          Zatwierdził: ……………………………………….…


Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2008-12-10 11:03:27, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2008-12-10 11:03:33, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2008-12-10 11:04:27, Ostatnia zmiana: 2016-06-23 13:36:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5160