Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2849075
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku Wersja do druku

UCHWAŁA NR 4/2018/2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku

UCHWAŁA NR 4/2018/2019

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku

 

 

 

Na podstawie art. 70, art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ,   ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290),                                 
 uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Do statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku wprowadza się następujące zmiany:

w Rozdziale II, w § 4,  ust 23 otrzymuje brzmienie:

 

1.       Uczniom od klasy IV do klasy VIII przysługuje prawo do otrzymania stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe. Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora, który przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej”.

 

§ 2

 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi ZSP w Piasku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Protokołował:

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

Jolanta Rudka

 

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni, nikt wstrzymał się od głosu.

 


Informację wytworzył: Jolanta Rudka, Data wytworzenia: 2018-09-17 12:37:55, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:38:07, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-09-25 12:38:57, Ostatnia zmiana: 2018-09-25 12:39:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 31