Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933192
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 Wersja do druku

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE

 

JEDNOLITY  RZECZOWY  WYKAZ  AKT  DLA

ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR 1  W  PSZCZYNIE

 

Wykaz klas I i II stopnia podziału:

 

 


0 ZARZĄDZANIE

 

00 Organy kolegialne

01 Organizacja

02 Akty normatywne. Obsługa prawna

03 Plany, sprawozdania, statystyka, analizy

04 Informatyka

05 Skargi i wnioski

06 Popularyzacja. Informacje. Promocja

07 Współpraca, współdziałanie

08 Kontrole

 

1 KADRY

 

10 Zasady pracy i płacy

11 Zatrudnianie

12 Ewidencja osobowa

13 Bezpieczeństwo i higiena pracy

14 Szkolenie i doskonalenie zawodowe

pracowników

15 Dyscyplina pracy

16 Sprawy socjalno-bytowe pracowników

17 Ubezpieczenia osobowe i opieka zdrowotna

 

2 ŚRODKI RZECZOWE

 

20 Podstawowe zasady gospodarowania

środkami rzeczowymi

21 Inwestycje i remonty kapitalne

22 Administracja nieruchomościami

23 Gospodarka materiałowa

24 Źródła zaopatrzenia

25 Transport, łączność, infrastruktura

informatyczna i telekomunikacyjna

26 Ochrona obiektów i mienia.

27 Zamówienia publiczne

 

 

 

 

 

 

 

3 EKONOMIKA

 

30 Podstawowe zasady ekonomiczno-finansowe

31 Finansowanie

32 Księgowość finansowa

33 Rozliczenia płac

34 Żywienie na stołówce szkolnej

35 Inne rozliczenia

36 Inwentaryzacja

37 Dyscyplina finansowa

 

4 NAUCZANIE I WYCHOWANIE

 

40 Zbiór przepisów dotyczących nauczania

i wychowania

41 Organizacja i programy pracy dydaktyczno-wychowawczej

42 Realizacja pracy dydaktyczno wychowawczej

43 Uczniowie i wychowankowie

44 Psycholog, pedagog szkolny

 

5 ŚRODKI NAUCZANIA. BAZA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA.

 

50 Biblioteka szkolna

51 Pracownie szkolne

 

6 ŻYCIE SZKOLNE

 

60 Komitety społeczne

61 Akcje i imprezy dla uczniów

62 Gazetka szkolna

63 Uroczystości szkolne i rocznicowe

64 Kroniki, księgi pamiątkowe, monografie


 

 

 

 

Symbole klasyfikacyjne

Hasło klasyfikacyjne

Kategorie dokumentacji

Uwagi

I

II

III

IV

W komórce merytorycznej

W innej komórce

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0

 

 

 

ZARZĄDZANIE

 

 

 

 

00

 

 

Organy kolegialne

 

 

 

 

 

000

 

Rada Pedagogiczna

B25

Bc

Regulamin, posiedzenia, uchwały. Obsługa Rady w klasie 003.

 

 

001

 

Rada Rodziców

B25

Bc

Regulamin, posiedzenia, uchwały.

Obsługa w klasie 003.

 

 

002

 

Udział w obcych organach kolegialnych

B25

Bc

 

 

 

003

 

Narady pracownicze

B25

Bc

Inne niż przy klasach 000 i 001.

 

 

004

 

Organy uczniowskie

 

 

 

 

 

 

0040

Przepisy dotyczące samorządu uczniowskiego

B10

Bc

 

 

 

 

0041

Organizacja samorządu uczniowskiego

B25

Bc

W tym regulaminy.

 

 

 

0042

Działalność samorządu

B10

Bc

 

 

 

 

0043

Organizacja i działalność spółdzielni uczniowskiej

B10

Bc

 

 

 

 

0044

Sprawozdania i rozliczenia spółdzielni uczniowskiej

B10

-

 

 

01

 

 

Organizacja

 

 

 

 

 

010

 

Organizacja organów nadrzędnych

B5

Bc

Statuty, regulaminy, schematy organizacyjne jednostek nadrzędnych, np. władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, itp.

 

 

011

 

Organizacja własnej jednostki

 

 

 

 

 

012

 

Organizacja biurowości

 

 

 

 

 

 

0120

Przepisy kancelaryjne i archiwalne oraz wyjaśnienia i poradnictwo

B25

Bc

 

 

 

 

0121

Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentacji

B5

-

Rejestr przesyłek wpływających, rejestr przesyłek wychodzących, pocztowa książka nadawcza, rozliczenia znaczków pocztowych itp.

 

 

 

0122

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

B10

-

M.in. zamówienia, rozliczenia świadectw szkolnych, legitymacji.

 

 

 

0123

Wzory odciskowe pieczęci

B25

-

Ewidencja pieczęci i pieczątek wraz ze zbiorem ich odcisków. Zamówienia i realizacja przy klasie 24.

 

 

 

0124

Wzory druków własnych

B25

-

 

 

 

 

0125

Prenumerata czasopism

B5

-

 

 

 

013

 

Składnica akt

 

 

 

 

 

 

0130

Ewidencja dokumentacji składnicy akt

B25

Bc

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, spisy zdawczo-odbiorcze

dokumentacji, protokoły zagubienia lub zniszczenia dokumentacji. Sposób prowadzenia ewidencji uregulowano w instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

 

 

 

0131

Brakowanie dokumentacji

B25

Bc

Zgody z Archiwum Państwowego na wybrakowanie dokumentacji, protokoły

oceny dokumentacji

niearchiwalnej, spisy

dokumentacji przekazy-wanej na makulaturę, protokoły potwierdzające zniszczenie dokumentacji korespondencja.

 

 

 

0132

Udostępnianie dokumentacji

B2

-

Rejestr udostępniania akt.

 

 

014

 

Ochrona i dostęp do informacji

 

 

 

 

 

 

0140

Zgody Dyrektora  na udostępnienie informacji

B10

Bc

Ochrona informacji niejawnych, dostęp do informacji oraz zgody Dyrektora na udostępnienie dokumentacji osobom z zewnątrz.

 

 

 

0141

Pełnomocnictwa i upoważnienia

B10

Bc

Prowadzi się rejestr pełnomocnictw i upoważnień zamiast spisu spraw. W rejestrze notuje się daty wycofania lub wygaśnięcia pełnomo-cnictwa, upoważnienia. Okres przechowywania liczy się od daty wycofania lub wygaśnięcia pełnomoc-nictwa czy upoważnienia.

 

 

 

0142

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony i udostępnienia informacji ustawowo chronionych

B25

 

 

 

 

015

 

Organizacja jakości żywienia i higieny

 

 

 

 

 

 

0150

System HACCP

B5

Bc

 

 

 

 

0151

Jadłospisy

B2

Bc

 

 

02

 

 

Akty normatywne. Obsługa prawna

 

 

 

 

 

020

 

Zbiór aktów normatywnych władz i organów nadrzędnych i współdziałających

 

 

 

 

 

021

 

Zarządzenia Dyrektora

B25

Bc

Prowadzi się rejestr zarządzeń zamiast spisu spraw. W rejestrze notuje się daty utraty mocy prawnej zarządzenia.

 

 

022

 

Opinie prawne

B5

Bc

 

 

 

023

 

Sprawy sądowe i sprawy w postępowaniu administracyjnym

B10

Bc

 

 

03

 

 

Plany, sprawozdania, statystyka, analizy

 

 

Plany i sprawozdania statystyczne, kadrowe, rzeczowe. Budżet w klasie 320.

Plany i programy dotyczące nauczania i wychowania w klasie 41.

 

 

030

 

Wytyczne władz zwierzchnich dotyczące planowania, sprawozdań, analiz

B10

Bc

 

 

 

031

 

Programy, plany, sprawozdania, analizy

 

 

 

 

 

 

0310

Programy, plany, sprawozdania, analizy wieloletnie i roczne

B25

Bc

Ostateczne opracowania – czystopisy.

 

 

 

0311

Programy, plany, sprawozdania, analizy okresowe i cząstkowe

B5

Bc

Te plany i sprawozdania okresowe dla których istnieją odpowiedniki w formie planów i sprawozdań rocznych, projekty planów i sprawozdań

 

 

032

 

Sprawozdania statystyczne na formularzach statystycznych

 

 

M.in. dla GUS, MEN.

 

 

 

0320

Sprawozdania statystyczne roczne i wieloletnie

B25

Bc

Jak w klasie 0310.

 

 

 

0321

Sprawozdania statystyczne okresowe i cząstkowe

B5

Bc

Jak w klasie 0311.

 

04

 

 

Informatyka

 

 

Sprawy dot. zakupu i

eksploatacji komputerów i

infrastruktury – zob. klasy 23- 25.

 

 

040

 

Projektowanie i wdrażanie oprogramowania , Zasady eksploatacji

 

 

W tym licencje i umowy na oprogramowanie, instrukcje eksploatacji i systemów ewidencjonowania informacji, kopii bezpieczeństwa, uprawnienia do dostępu.

 

 

041

 

Strony WWW

 

B25

-

Poszczególne pliki umieszczane na stronie powinny być archiwizowa-ne w formie elektronicznej lub wydruku i ewidencjo- nowane w formie kart opisowych.

 

05

 

 

Skargi i wnioski

B25

Bc

Prowadzi się rejestr skarg i wniosków zamiast spisu spraw.

 

06

 

 

Popularyzacja. Informacje. Promocja

 

 

 

 

 

060

 

Wycinki prasowe dotyczące własnej placówki

B25

-

 

 

 

061

 

Informacje własne dla mass mediów

B25

Bc

Odpowiedzi na krytykę prasową, konferencje prasowe, wywiady z Dyrekcją i przedstawicielami placówki

 

 

062

 

Reklama, popularyzacja, promocja

B25

Bc

Czystopisy opracowań

 

 

063

 

Materiały pomocnicze do opracowań informacyjnych i promocyjnych

B5

Bc

Brudnopisy opracowań, zbiór potrzebnych informacji, korespondencja, notatki.

 

 

064

 

Komunikaty, informacje, ogłoszenia

B5

Bc

Zarówno na tablicę ogłoszeń jak i stronę internetową placówki.

 

 

065

 

Zbiór zaproszeń, życzeń, podziękowań, kondolencji

B5

 

 

 

07

 

 

Współpraca, współdziałanie

 

 

Obejmuje sprawy ogólne

współpracy  i nie ujęte w innych hasłach rzeczowych.

 

 

070

 

Programy i projekty zewnętrzne

 

 

W tym  rządowe i ze środków Unii

Europejskiej; np. Super Szkoła, Wyprawka Szkolna, Radosna Szkoła, Już Pływam, Owoc w szkole, Monitoring, Comenius.

 

 

 

0700

Wnioskowanie o udział w zewnętrznych programach i projektach

B25

Bc

Dla każdego programu i projektu zakłada się odrębną teczkę.

 

 

 

0701

Realizacja i rozliczenia zewnętrznych programów i projektów

B10

Bc

Dla każdego programu i projektu zakłada się odrębną teczkę. Okres przechowywania doku-mentacji poszczególnych programów i projektów może być określony innymi przepisami.

 

 

 

0702

Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji programów i projektów

B25

Bc

Dla każdego programu i projektu zakłada się odrębną teczkę.

 

 

071

 

Nawiązywanie kontaktów i określenie zakresu współdziałania z innymi podmiotami na gruncie krajowym

B25

 

Ankiety informacyjne oraz korespondencja nie ujęta w innych hasłach rzeczowych.

 

 

072

 

Współpraca z instytucjami zagranicznymi

B5

Bc

Umowy i porozumienia klasa 073.

 

 

073

 

Umowy i porozumienia z innymi

jednostkami dotyczące zakresu i

sposobu działania placówki oraz

dotyczące współpracy

B25

Bc

M.in. sponsoring, darowizny. Okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia umowy lub jej aneksów.

 

 

074

 

Konferencje, zjazdy, sympozja, sesje

 

 

 

 

 

 

0740

Konferencje, zjazdy, sympozja, sesje organizowane przez własną jednostkę

B25

Bc

 

 

 

 

0741

Udział w obcych konferencjach, zjazdach, sympozjach sesjach

B5

Bc

 

 

08

 

 

Kontrole

 

 

Nadzór pedagogiczny przy klasie 417.

 

 

080

 

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli

B25

Bc

Przepisy i ustalenia własne i zewnętrzne.

 

 

081

 

Plany i sprawozdania w zakresie przeprowadzania kontroli

B25

Bc

 

 

 

082

 

Kontrole zewnętrzne własnej jednostki

B25

Bc

Protokoły, sprawozdania z

kontroli, wnioski, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z realizacji zaleceń; każda kontrola stanowi osobną sprawę.

 

 

083

 

Kontrole wewnętrzne  własnej jednostki

B25

Bc

 

 

 

084

 

Książki kontroli

B5

Bc

 

 

 

1

 

 

 

KADRY

 

 

 

 

10

 

 

Zasady pracy i płacy

 

 

 

 

 

100

 

Zbiór przepisów prawnych dotyczących pracy i płac oraz spraw osobowych

B10

 

 

 

 

101

 

Regulamin pracy

B25

 

 

 

 

102

 

Zasady wynagradzania i premiowania

B25

 

 

 

11

 

 

Zatrudnianie

 

 

 

 

 

110

 

Oferty kandydatów

B2

-

 

 

 

111

 

Obsługa zatrudnienia  

 

 

Akta dotyczące  konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika –  klasa 120

 

 

 

1110

Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników

 

 

 

 

 

 

1111

Staże

B5

Bc

 

 

 

 

1112

Prace interwencyjne

B5

Bc

 

 

 

 

1113

Wolontariat

B10

Bc

 

 

 

 

1114

Praca społeczna w ramach odbycia kary nałożonej prawomocnym wyrokiem sądu

B5

Bc

 

 

 

112

 

Przeniesienia

B2

Bc

 

 

 

113

 

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

B2

Bc

 

 

 

114

 

Awans zawodowy  nauczyciela

 

 

 

 

 

 

1140

Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego  nauczyciela - nauczyciel kontraktowy

B50

-

Akty nadania stopnia awansu zawodowego konkretnych nauczycieli odkłada się do akt osobowych danego pracownika –  klasa 120.

 

 

 

1141

Dokumentacja zebrana w związku z przebiegiem awansu zawodowego nauczyciela

B5

Bc

Wraz z  przebiegiem prac komisji. Dla każdego nauczyciela prowadzi się odrębną teczkę.

 

 

115

 

Umowy-zlecenia, Umowy o dzieło

 

 

 

 

 

 

1150

Umowy-zlecenia ze składką ZUS

B50

Bc

 

 

 

 

1151

Umowy o dzieło, umowy-zlecenia bez składki ZUS

B5

Bc

 

 

 

116

 

Nagrody, odznaczenia, kary

 

 

Wnioski i decyzje, kopie pism o przyznaniu nagród odkłada się do akt osobowych.

 

 

 

1160

Nagrody

B10

-

Burmistrza, Dyrektora, Kuratora Oświaty

 

 

 

1161

Nagrody Jubileuszowe

B10

-

 

 

 

 

1162

Odznaczenia

B10

-

Wnioski.

 

 

 

1163

Kary dyscyplinarne, upomnienia, nagany

B2

-

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli klasa 1147.

 

 

 

1164

Komisje dyscyplinarne, postępowanie dyscyplinarne

B25

Bc

 

 

 

 

1165

Kary, upomnienia, zawieszenia w służbie, utrata kwalifikacji do zawodu nauczyciela

B10*

-

Dotyczy nauczycieli. *Okres przechowywania może być wyższy jeśli wynika z obowiązujących przepisów prawa Karty Nauczyciela.

 

 

117

 

Opinie o pracownikach i oceny kwalifikacyjne pracowników

 

 

 

 

 

 

1170

Opinie o pracownikach

B10

-

 

 

 

 

1171

Oceny kwalifikacyjne pracowników

B10

-

 

 

 

118

 

Wojskowe sprawy pracowników

B5

-

 

 

12

 

 

Ewidencja osobowa

 

 

 

 

 

120

 

Akta osobowe pracowników

B50

-

Dla każdego pracownika

prowadzi się odrębną teczkę zawierającą dokumenty zgodnie z przepisami wykonawczymi do kodeksu pracy. Okres

przechowywania liczy się od daty zwolnienia pracownika.

 

 

121

 

Pomoce ewidencyjne do akt osobowych

B50

-

Skorowidze, księgi

ewidencyjne, karty personalne, rejestry, itp.

 

 

122

 

Legitymacje służbowe

B5

-

Rejestr wydanych legitymacji, sprawy duplikatów, zwrócone

legitymacje, itp.

 

 

123

 

Zaświadczenia o zatrudnieniu 

B5

-

 

 

13

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

 

 

130

 

Przepisy dotyczące BHP

B10

Bc

Zasady zapatrzenia rzeczowego w ubiór i środki ochronne, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym itp.

 

 

131

 

Szkolenia BHP

B25

Bc

 

 

 

132

 

Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy

B5

Bc

 

 

 

133

 

Wypadki przy pracy oraz w drodze do i z pracy

B25

Bc

 

 

 

134

 

Warunki szkodliwe

 

 

 

 

 

135

 

Ryzyko zawodowe

B10

Bc

 

 

 

136

 

Odzież ochronna i sprzęt ochronny

B10

Bc

W tym ekwiwalent.

 

14

 

 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników

 

 

Studia, szkolenia, kursy zawodowe, praktyki.

 

 

140

 

Zasady, programy, plany szkolenia i doskonalenia oraz sprawozdania

B25

Bc

 

 

 

141

 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników

B5

Bc

Dot. konkretnych pracowników. Kopie dokumentów ukończenia odkłada się do akt osobowych.

 

 

142

 

Praktyki zawodowe osób z zewnątrz

B5

Bc

Studenckie, uczniowskie.

 

15

 

 

Dyscyplina pracy

 

 

 

 

 

150

 

Przepisy z zakresu dyscypliny pracy

B10

Bc

Przepisy prawne, wyjaśnienia, interpretacje dotyczące dyscypliny

pracy, urlopów, delegacji, prac dodatkowych, czasu pracy.

 

 

151

 

Dowody obecności w pracy

 

 

 

 

 

 

1510

Listy obecności

B3

-

 

 

 

 

1511

Ewidencja czasu pracy

B3

-

 

 

 

 

1512

Ewidencja wyjść służbowych w godzinach pracy

B3

-

 

 

 

 

1513

Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy

B3

-

 

 

 

 

1514

Ewidencja pobytu na terenie placówki w godzinach pozasłużbowych

B3

-

 

 

 

152

 

Ewidencja zwolnień lekarskich

B3

-

 

 

 

153

 

Urlopy wypoczynkowe

B3

-

Wnioski, plany, karty.

 

 

154

 

Urlopy bezpłatne, rodzicielskie, wychowawcze, dla poratowania zdrowia, okolicznościowe

 

Wnioski,  karty.

 

 

 

1540

Urlopy bezpłatne

B3

-

 

 

 

 

1541

Urlopy rodzicielskie

B3

-

 

 

 

 

1542

Urlopy wychowawcze

B3

-

 

 

 

 

1543

Urlopy dla poratowania zdrowia

B3

-

 

 

 

 

1544

Urlopy okolicznościowe

B3

-

 

 

 

155

 

Ewidencja delegacji służbowych

B5

-

 

 

16

 

 

Sprawy socjalno-bytowe pracowników

 

 

 

 

 

160

 

Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych

B10

Bc

W tym regulamin gospodarowania środkami z funduszu świadczeń socjalnych. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy prawnej.

 

 

161

 

Podział środków z funduszu świadczeń socjalnych

 

 

Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzi PZE

 

 

 

1610

Wnioski na „wczasy pod gruszą”

B5

-

 

 

 

 

1611

Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych

B5

-

 

 

 

 

1612

Paczki dla dzieci

B5

-

 

 

 

 

1613

Zapomogi finansowe

B5

-

 

 

 

 

1614

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego

B5

-

 

 

 

 

1615

Pożyczka mieszkaniowa z funduszu świadczeń socjalnych

B5

-

Wnioski i dokumentacja przyznania pożyczki w PZE.

 

 

 

1616

Arkusze kalkulacyjne roczne ustalenia faktycznego zatrudnienia dla celów naliczenia odpisów obowiązkowych i uznaniowych na ZFŚS

B5

-

 

 

17

 

 

Ubezpieczenia osobowe i opieka zdrowotna

 

 

 

 

 

170

 

Emerytury i renty

B10

Bc

Wnioski, ewidencja emerytów i rencistów.

 

 

171

 

Ubezpieczenie społeczne pracowników

B5

Bc

Zadanie realizowane przez PZE. W tym przepisy, dowody uprawnień do zasiłków, korespondencja .

 

 

172

 

Ubezpieczenia zbiorowe

B10

-

Polisy. Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej.

 

 

173

 

Badania lekarskie

B10

Bc

Rejestr aktualnych badań okresowych,  karty badań okresowych.

 

 

174

 

Choroby zawodowe

B10

Bc

 

 

 

175

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

B10

Bc

 

 

 

2

 

 

 

ŚRODKI RZECZOWE

 

 

 

 

20

 

 

Podstawowe zasady gospodarowania środkami rzeczowymi

B10

Bc

Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy prawnej aktu.

 

21

 

 

Inwestycje i remonty kapitalne

B10

Bc

Dokumentacja dot.przygo-towania, wykonawstwa i

odbioru inwestycji.

 

22

 

 

Administracja nieruchomościami

 

 

 

 

 

220

 

Dokumentacja prawna i techniczna obiektów własnych

 

B5

-

Każdy obiekt oddzielnie. Okres przechowywania liczy się od momentu zaprzestania eksploatacji obiektu.

 

 

221

 

Dokumentacja gruntów własnych

 

B5

-

Wyrysy, odpisy hipoteki. Okres przechowywania  liczy się od momentu likwidacji placówki.

 

 

222

 

Ewidencja nieruchomości

B10

-

 

 

 

223

 

Eksploatacja budynków i lokali

 

 

 

 

 

 

2230

Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń

B5

-

Zlecenia, umowy z

wykonawcami, kosztorysy,

protokoły odbioru prac, faktury.

 

 

 

2231

Eksploatacja bieżąca i konserwacja

budynków, lokali, pomieszczeń, placu zabaw

B5

-

Korespondencja dot.

konserwacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz, sprawy oświe-tlenia i ogrzewania, utrzymanie czystości, dekorowanie, flagowanie , podatki i opłaty.

 

 

 

2232

Pomiary napięcia i szczelności instalacji

B10

-

Elektryczność, gaz, c.o., instalacja odgromowa itp.

 

 

224

 

Udostępnianie i najmowanie własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom

B5

Bc

Zasady,  oferty, ceny, umowy.

 

 

225

 

Najmowanie lokali od innych na

potrzeby własne

B5

Bc

Umowy.

 

23

 

 

Gospodarka materiałowa

 

 

Dotyczy środków trwałych i nietrwałych – żywienie klasa 34.

 

 

230

 

Zaopatrzenie w sprzęt, materiały i pomoce biurowe

B5

Bc

Wewnętrzna obsługa zaopatrzenia m.in. zamówienia.

 

 

231

 

Gospodarka magazynowa

B5

-

Dowody przychodu i rozchodu, kartoteki ilościowo-wartościowe.

 

 

232

 

Ewidencja środków trwałych i nietrwałych

B10

-

Księgi inwentarzowe, karty środka trwałego, ewidencja pozaksięgowa zakupionych materiałów.

 

 

233

 

Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie

B5

Bc

 

 

 

234

 

Eksploatacja, konserwacja i upłynnianie środków trwałych i nietrwałych

B5

Bc

Dowody przyjęcia do

eksploatacji środka, dowody zmiany miejsca użytkowania środka, kontrole techniczne,

protokoły likwidacji, itp. Okres przechowywania liczy się od momentu upłynnienia środka.

 

 

235

 

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń

B5

-

Gwarancje, instrukcje obsługi, certyfikaty dopuszczenia, przeglądy techniczne. Okres przecho-wywania liczy się od momentu likwidacji

maszyny lub urządzenia.

 

 

236

 

Gospodarka odpadami

(surowcami wtórnymi)

B2

-

 

 

24

 

 

Źródła zaopatrzenia

B5

Bc

Zamówienia, reklamacje,

korespondencja handlowa z dostawcami, zapytania o cenę, oferty handlowe. Dla żywienia wydzielono klasę 3410.

 

25

 

 

Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna

 

 

Zakupy środków i usług

transportowych, łączności,

pocztowych i kurierskich umowy o wykorzystaniu prywatnych samochodów, wynajem.

 

26

 

 

Ochrona obiektów i mienia

 

 

 

 

 

260

 

Ochrona obiektu, system zabezpieczeń

B5

Bc

Plany, instrukcje, alarm, monitoring itp.

 

 

261

 

Ochrona przeciwpożarowa

B5

Bc

Instrukcje, plany ochrony ppoż., protokoły kontroli,

oświadczenia o przesz-koleniu ppoż., interwencje straży p.poż., itp.

 

 

262

 

Obrona cywilna

B5

Bc

Instrukcje, plany ochrony

oświadczenia o przesz-koleniu  i inne.

 

 

263

 

Ubezpieczenie rzeczowe

B10

-

Wnioski i polisy ubezpieczeniowe, odszkodowania.

 

27

 

 

Zamówienia publiczne

 

 

 

 

 

270

 

Ogólne zasady organizowania

zamówień publicznych

B10

Bc

 

 

 

271

 

Dokumentacja zamówień publicznych

B5

Bc

 

 

 

272

 

Umowy

 

B10

Bc

Prowadzi się rejestr umów zamiast spisu spraw. W rejestrze notuje się daty wygaśnięcia umowy. Dla umów żywnościowych wydzielono klasę 3411.

 

 

3

 

 

 

EKONOMIKA

 

 

 

 

30

 

 

Podstawowe zasady ekonomiczno-finansowe

B10

Bc

 

 

31

 

 

Finansowanie

B5

-

Realizuje w całości PZE. Korespondencja z bankami i PZE dot. finansowania placówki.

 

32

 

 

Księgowość finansowa

 

 

 

 

 

320

 

Budżet

B25

-

Plan wydatków budżetowych.

 

 

321

 

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych

B25

-

 

 

 

322

 

Dokumentacja księgowa – faktury, rachunki

B5

-

Kopie. Oryginały faktur i rachunków przekazuje się do PZE

 

 

323

 

Analizy i weryfikacja planów finansowych

B25

Bc

 

 

 

324

 

Ustalanie układu wykonawczego budżetu

B5

Bc

Korespondencja w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

 

33

 

 

Rozliczenia płac

 

 

 

 

 

330

 

Dokumentacja służąca sporządzeniu list płac

B10

-

 

 

 

331

 

Listy płac

B5

-

Kopie. Oryginały sporządza PZE

 

 

332

 

Karty wynagrodzeń

B50

-

 

 

 

333

 

Zaświadczenia o zarobkach

B5

-

 

 

 

334

 

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w związku z emeryturą

B5

-

Rp-7

 

 

335

 

Rejestr angaży nauczycieli

B5

-

Angaże dotyczące  konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika –  klasa 120.

 

 

336

 

Rejestr angaży pracowników obsługi

B5

-

Angaże dotyczące  konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika –  klasa 120.

 

 

337

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

B5

-

 

 

 

338

 

Dodatki specjalne

B5

-

 

 

 

339

 

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczycieli

B5

-

 

 

34

 

 

Żywienie na stołówce szkolnej

 

 

 

 

 

341

 

Zaopatrzenie żywnościowe

 

 

 

 

 

 

3410

Źródła zaopatrzenia w żywność

B5

Bc

Zamówienia, reklamacje,

korespondencja handlowa z dostawcami, zapytania o cenę, oferty handlowe.

 

 

 

3411

Rachunki, faktury za żywność

B5

-

Dowody zakupu żywności