Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933085
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej Wersja do druku

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wiśle Wielkiej

 

Określenia:

1.      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej;

2)      Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 14 w Wiśle Wielkiej;

3)      Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 15 w Wiśle Wielkiej;

4)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej;

5)      Rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka;

6)      Dyrektorze Zespołu, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć organy działające w tutejszym Zespole.

 

§ 1

Nazwa Zespołu

1.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej, ul. Hodowców 38.

2.      W skład Zespołu wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa nr 14 w Wiśle Wielkiej;

2)      Przedszkole Publiczne nr 15 w Wiśle Wielkiej.

3.      Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się w Wiśle Wielkiej przy ul. Hodowców 38.

 

§ 2

Informacje o organie prowadzącym, sprawującym nadzór pedagogiczny

1. Organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 14 jest Gmina Pszczyna.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 14 jest Śląski Kurator Oświaty.

3. Organem prowadzącym dla Przedszkola Publicznego nr 15 jest Gmina Pszczyna.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem Publicznym nr 15 jest Śląski Kurator Oświaty.

 

§ 3

Cele i zadania Zespołu

1.      Celem Zespołu jest obniżenie kosztów ogólnego zarządu szkołą i przedszkolem, poprzez zapewnienie wspólnej administracji, obsługi, działania pod kierownictwem jednego dyrektora.

2.      Zespół koordynuje realizację celów i zadań określonych w Ustawie Prawo oświatowe i przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach prawnych.

3.      O ile statut Zespołu nie stanowi inaczej, statut szkoły i statut przedszkola szczegółowo precyzują ich zadania, cele i sposób realizacji.

§ 4

Organy Zespołu

1.    Organami Zespołu są:

1)      Dyrektor Zespołu;

2)      Rada Pedagogiczna Zespołu;

3)      Rada Rodziców;

4)      Samorząd Uczniowski.

2. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu.

3. Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, jest wspólna Rada Pedagogiczna.

4. W Zespole działa wspólna Rada Rodziców.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły i przedszkola o następującej treści:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Wiśle Wielkiej

43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38

NIP: 6381809019, Regon 240681623

 

2. Pieczęć urzędowa Szkoły Podstawowej nr 14 wchodzącej w skład Zespołu nie zawiera nazwy tego Zespołu.

3. Pieczęcie szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu mają następującą treść:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szkoła Podstawowa nr 14

43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38

tel. (032) 212-04-76, Regon 000723744

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Przedszkole Publiczne nr 15

43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38

tel. (032) 212-04-76, Regon 272002413

 

4. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

6. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.

7. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.

8. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

9. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej uchwalony 22.03.2007 r.

10. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 27.11.2017 r.


Informację wytworzył: Mirosław Polok, Data wytworzenia: 2017-12-01 14:24:53, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:24:57, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-26 14:25:14, Ostatnia zmiana: 2018-01-26 14:25:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 61