Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933086
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej Wersja do druku

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 15 W WIŚLE WIELKIEJ

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 15

W WIŚLE WIELKIEJ

 

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56 poz. 506 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Spis treści

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

Dział II

Cele i zadania przedszkola

 

Dział III

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

Dział IV

Organizacja przedszkola

 

Dział V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

Dział VI

Prawa i obowiązki przedszkolaka

 

Dział VII

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

Dział VIII

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Przedszkole Publiczne nr 15 w Wiśle Wielkiej jest publicznym przedszkolem.

2. Przedszkole funkcjonuje w ramach organizacyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej.

3. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Wiśle Wielkiej przy ulicy Hodowców 38.

4. Przedszkole nosi numer 15.

5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne nr 15 w Wiśle Wielkiej.

6. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

7. Organem prowadzącym dla Przedszkola Publicznego nr 15 w Wiśle Wielkiej jest gmina Pszczyna. Siedziba Urzędu Miasta Pszczyna znajduje się przy ul. Rynek 2 w Pszczynie.

8. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

§ 2. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszej treści statutu, bez bliższego określenia, jest mowa o:

1)      przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 15 w Wiśle Wielkiej;

2)      dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej;

3)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Pszczyna;

4)      organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;

5)      wychowankach– należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do przedszkola;

6)      nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;

7)      rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

8)      ustawie Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;

9)      Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

10)   Ustawie o Systemie Oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty;

11)   podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy
i umiejętności, które powinien posiadać przedszkolak po zakończeniu przedszkola oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne przedszkola, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą;

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4. 1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek    w poczuciu bezpieczeństwa;

3)      wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)      wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)      promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków          i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową           i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie             o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)      tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania:

1)      wspomaga wszechstronny rozwój dziecka i przygotowuje do podjęcia obowiązku ucznia;

2)      prowadzi i dokumentuje obserwacje rozwoju psychofizycznego, a w razie konieczności udziela fachowej pomocy psychologicznej i logopedycznej w ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

3)      w przypadku zgłoszenia do przedszkola dzieci niepełnosprawnych przedszkole umożliwia opiekę wychowawczo-dydaktyczną po konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Stopień upośledzenia fizycznego nie może wpływać na dezorganizację zajęć w przedszkolu;

4)      w ramach zajęć obowiązkowych, przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i etnicznej;

5)      w przedszkolu organizuje się naukę religii na podstawie deklaracji rodziców poza podstawą programową.

§ 5. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich rozwoju, indywidualnych potrzeb i możliwości  placówki wspomagając rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole:

1)      przedszkole realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne we współdziałaniu                       z rodzicami /opiekunami dzieci/;

2)      w przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna.

2. Wszystkie zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne realizowane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny a w szczególności z uwzględnieniem zasad sprawowania opieki w czasie  pobytu dziecka  w przedszkolu oraz zajęć poza  terenem przedszkola.

3. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1)      organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych, uzasadnionych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2)      dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3)      stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4)      indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

§ 6. 1. Realizacja zadań przedszkola w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka odbywa się poprzez:

1)      zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze pełnej akceptacji                        i bezpieczeństwa;

2)      wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym;

3)      organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego w zindywidualizowany, podmiotowy sposób, uwzględniający propozycje dzieci i rodziców;

4)      kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim – w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka.

 

§ 7. 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)      pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2)      informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

3)      współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 8. 1 Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści,              w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2)      porad i konsultacji;

3)      zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

DZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 9. 1. Organami przedszkola są:

1)      dyrektor przedszkola;

2)      rada pedagogiczna;

3)      rada rodziców.

2. Organy Przedszkola Publicznego nr 15 w Wiśle Wielkiej i organy Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej działają wspólnie w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej. Dyrektorem przedszkola jest dyrektor ZSP w Wiśle Wielkiej.

Rozdział 1

Dyrektor przedszkola

§ 10. 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, jest przewodniczącym rady pedagogicznej oraz przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola.

2. Zadaniem dyrektora przedszkola jest w szczególności:

1)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

2)      sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

3)      wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

4)      stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)      dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników zatrudnionych w przedszkolu;

7)      organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

8)      prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

9)       współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

10)  nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

11)  dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w przedszkolu oraz o powierzone mienie;

12)  opracowywanie arkusza organizacyjnego przedszkola;

13)   współpraca z pielęgniarką;

14)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

15)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkolakom, rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola i nauczycielom.

3. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)      prowadzenia i przygotowania zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadomienia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;

2)      realizacji uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

3)      wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa:

a)    o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

4)      zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;

5)      przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;

6)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola;

7)      podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;

8)      dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji.

4. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

5. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców.

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu.

 

 

 

 Rozdział 2

Rada pedagogiczna

§ 11. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu przedszkola oraz regulaminów wewnątrzprzedszkolnych.

2.      Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

3.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

4.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

5.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

6.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I półrocza roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7.      Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8.      Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

9.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie:

a)    eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

b)   skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

10.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)      projekt planu finansowego przedszkola;

3)      wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora.

11.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

12.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

13.  Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor przedszkola. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

14.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

15.  Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

16.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

17.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 3

Rada rodziców

§ 12. 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

2.      W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.

5.      Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

6.      Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7.      W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

8.      Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

9.      Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

10.  Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów szkoły

§ 13. 1. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu przedszkola, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania przedszkola.

2. Organy przedszkola pracują na rzecz przedszkola przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy przedszkola.

3. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

4. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

5. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.

6. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

9. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami przedszkola, rozstrzyga dyrektor przedszkola, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

Rozdział 5

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola

§ 14. 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, radą rodziców:

1)      dyrektor przedszkola prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;

2)      dyrektor przedszkola, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)      dyrektor przedszkola informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15. 1.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców i trwa corocznie od 1lipca do 31 lipca.

2.  Przedszkole mieści się w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej (segment „A” i „B”).

3. Przedszkole korzysta ze stołówki i kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                         w Wiśle Wielkiej.

4. Wyposażenie i urządzenie sal zajęć oraz ogrodu zapewnia warunki prawidłowej realizacji

 zadań przedszkola.

§ 16. 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1)      liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2)      wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3)      wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                  o zbliżonym wieku z  uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 lub 12, w zależności od warunków lokalowych.

3. Przedszkole przyjmie dzieci niepełnosprawne, których wada umysłowa lub fizyczna nie stanowi poważnego upośledzenia, uniemożliwiającego właściwy tok pracy wychowawczo- dydaktycznej z pozostałymi dziećmi i nie  zagraża ich bezpieczeństwu.

4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stopień upośledzenia określony przez lekarza specjalistę.

5.Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 18. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną  liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 19. 1. Organizację pracy w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czas przyprowadzania i odbierania dzieci oraz godziny posiłków.

3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Rozkład pracy z dziećmi w ciągu dnia może ulegać zmianie  w zależności od potrzeb organizacyjnych.

5.Czas trwania zajęć organizowanych z całą grupą powinien uwzględniać możliwości rozwojowe dzieci:

1)      z dziećmi w wieku 3-4 lat –  około15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5-6 lat -30 minut.

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

7. Rodzice są zobowiązani do współdziałania z nauczycielami w procesie  wychowania i nauczania.

8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

9. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 20. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1)      bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)      zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek;

3)      stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

4)      stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

3. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz

w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

4. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu końca pracy przedszkola.

§ 21. 1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola:

1)      dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30,w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

2)      przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 lipca każdego roku.

§22. 1. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę  w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.

2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane są w czasie od godziny 8 do godziny 13.

3. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Szczegółowe zasady  wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

5. Opłaty podlegają obniżeniu proporcjonalnie do nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

§ 23. 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1)      zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju               i zachowania ich dziecka;

2)      udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

3)      organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

4)      uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

2. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1)      w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych);

2)      w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających;

3)      w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka           i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę;

3. Do realizacji zadań współdziałania nauczycieli rodzicami oraz praw rodziców do uzyskiwania informacji służą różne formy działalności przedszkola:

1)      zebrania ogólne,

2)      zebrania rady rodziców;

3)      zebrania grupowe;

4)      kontakty indywidualne;

5)      zajęcia otwarte;

6)      zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

7)      zajęcia rewalidacyjne po uzyskaniu orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

8)       imprezy okolicznościowe, uroczystości przedszkolne.

§ 24. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego           w Wiśle Wielkiej, w którego skład wchodzi Przedszkole Publiczne nr 15 i Szkoła Podstawowa nr 14 dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2. Zadania wicedyrektora:

1)      zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności;

2)      organizuje i koordynuje pracę dydaktyczno-wychowawczą;

3)      wykonuje zadania zlecone przez dyrektora przedszkola.

§ 25. 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1)      3 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem;

2)      pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

3)      zaplecze sanitarne;

4)      plac zabaw.

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor przedszkola, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 26. 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy Kodeks pracy.

3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1)      sumienne i staranne wykonywanie pracy;

2)      przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

3)      przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

4)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

5)      dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

6)      przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

4. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

5. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

§ 27. 1. Do szczególnych zadań nauczyciela  należy:

1)      prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;

2)      wspieranie dziecka w jego rozwoju;

3)      obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania zajęć edukacyjnych i wybór jednego z nich do realizacji;

4)      codzienne, rzetelne przygotowywanie się do pracy;

5)      obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej                 i merytorycznej;

6)      udział w pracach rady pedagogicznej  oraz realizacja ich postanowień i uchwał;

7)      zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

8)      udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9)      w razie  zaobserwowania  trudności  w  psychofizycznym  rozwoju dziecka, nauczyciel w porozumieniu  z rodzicami  (opiekunami prawnymi)  winien  nawiązać  współpracę  ze specjalistycznymi  poradniami;

10)  stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci;

11)  dostosowanie wymagań go możliwości dzieci;

12)   prawidłowe prowadzenia dokumentacji;

13)  prowadzenie wszechstronnej obserwacji dziecka mających na celu poznanie                          i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 1 szkoły podstawowej;

14)   współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2.Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora, dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej przedszkola.

3.Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1)      wywiad z rodzicem i dzieckiem;

2)      kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek     przygotowania przedszkolnego.

4. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną           i pedagogiczną m.in. z:

1)      Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie;

2)      Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 28. 1. Do zadań pedagoga w szczególności należą:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci;

2)      określanie form i sposobów udzielania pomocy dzieciom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)      udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom;

4)      pomoc w rozstrzyganiu sporów między nauczycielami a rodzicami powstałymi na tle spraw wychowawczych i opiekuńczych;

5)       prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;

6)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla dzieci, rodziców, nauczycieli;

7)       podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

8)       zapoznanie się z warunkami i sytuacją rodzinną dzieci;

9)      współpraca z instytucjami pomagającymi i wspierającymi rodzinę, instytucjami wychowawczymi, terapeutycznymi, opiekuńczymi, sądami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

§ 29. 1. Do zadań logopedy w szczególności należą:

1)      przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków;

2)      diagnozowanie logopedyczne;

3)      organizowanie pomocy logopedycznej;

4)      prowadzenie terapii logopedycznej;

5)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacyjnych;

6)      wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

§ 30. 1. Woźna  oddziałowa  zobowiązana  jest :

1)      pełnić czynności opiekuńcze i  obsługowe w stosunku do wychowanków  polecane przez nauczyciela  danego oddziału  oraz  inne czynności  wynikające z rozkładu czynności w ciągu  dnia;

2)      pomagać nauczycielce w zakresie opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek, wyjść na spacery i zabaw  dzieci w ogrodzie przedszkolnym;

3)      pomóc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci;

4)      utrzymywać  czystość  w  przydzielonych  pomieszczeniach, dbać  o  prawidłowe ich zabezpieczenie;

5)      pomagać w podawaniu posiłków i sprzątać po posiłkach;

6)      przestrzegać  w  pracy  regulaminu  pracy,  zasad  bhp  i  p.poż.;

7)      wykonywać  inne  czynności  polecone  przez  dyrektora placówki wynikające z organizacji pracy w przedszkolu szczegółowy zakres czynności woźnej oddziałowej znajduje się w dokumentacji akt  osobowych pracownika.

DZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

Rozdział 1

Wychowankowie przedszkola

§ 31. 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;

2)      właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;

3)      swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;

4)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;

5)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6)      pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,                      a   w szczególności do:

1)       akceptacji takim jakim jest;

2)       spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3)       aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4)       aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

5)       zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6)       wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

7)       jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

8)       indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

9)       swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

10)    zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.

§ 32. 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1)       systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

2)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

3)       poszanowania godności i szanowania odrębności innych dzieci;

4)       dbania o własne dobro, ład  i porządek w przedszkolu;

5)       przestrzegania ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa.

Rozdział 2

Rodzice

§ 33. 1. Rodzice mają prawo do:

1)      udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości);

2)      konsultacji indywidualnych z wychowawcą;

3)      bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy;

4)      wglądu do dokumentacji dotyczącej dziecka;

5)      wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy przedszkola.

§ 34. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu;

2)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

3)      zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

4)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo;

6)      niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rozdział 3

Skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola

§ 35. 1.Rada pedagogiczna może podjąć  uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy  przedszkolaków w n/w przypadkach:

1)      stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu            i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego              w przedszkolu trybu postępowania;

2)      w przypadku przedłużającego się, nieuzasadnionego niewywiązywania się rodziców           z postanowień zawartej umowy cywilno – prawnej, w punkcie dotyczącym opłat;

2. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków  następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Miasta Pszczyna.

DZIAŁ VII

PRZYJMOWANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 36. 1.Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jednolite kryteria naboru.

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.  Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

6. Dzieci w wieku 3,4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

8. Szczegółowe przepisy dotyczące rekrutacji do Przedszkola Publicznego są ogłaszane  w Uchwale Rady Miejskiej w Pszczynie.

9. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej.

DZIAŁVIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37. 1. Przedszkole  używa pieczęci urzędowej o treści:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

Przedszkole Publiczne nr 15

43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38

tel. (032) 212-04-76, Regon 272002413

oraz

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Wiśle Wielkiej

43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38

NIP: 6381809019, Regon 240681623

2. Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38. 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: wychowanków, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

2. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.

3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy przedszkola, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

4. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.

5. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§ 39. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Przedszkola Publicznego nr 15 w Wiśle Wielkiej uchwalony 30.08.2001 r.

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 27.11.2017 r.

 


Informację wytworzył: Mirosław Polok, Data wytworzenia: 2017-12-01 14:21:44, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:21:44, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-26 14:22:46, Ostatnia zmiana: 2018-01-26 14:22:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 53