Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933141
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku Wersja do druku

UCHWAŁA NR 14/2017/2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku

UCHWAŁA NR 14/2017/2018

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku

 

 

Na podstawie art. 70, art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1

Do statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku  wprowadza się następujące zmiany:

w Rozdziale X, 

a)  w § 42  uchyla się ust.6, ust. 7, ust. 8, ust. 9,

b) § 48,   ust 7 otrzymuje brzmienie:

„Śródroczne i roczne przewidywane oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli na 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub rocznej

1)  proponowane oceny śródroczne i roczne nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego i informuje uczniów na ostatniej lekcji przed datą zaproponowania ocen.

2)  o proponowanych ocenach rodzice są informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego przez wychowawcę.

 

c) w § 48 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„O ustalonej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej uczeń jest poinformowany najpóźniej w dniu posiedzenia, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej”.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi ZSP w Piasku.

§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 

Protokołował:                                                            Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

 

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 


Informację wytworzył: Jolanta Rudka, Data wytworzenia: 2018-01-12 12:00:11, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:00:18, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-26 12:00:52, Ostatnia zmiana: 2018-01-26 12:01:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 98