Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933071
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku Wersja do druku

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU

STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W PIASKU

 

Określenia:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.          przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 17  w Piasku;

2.          szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 10 w Piasku;

3.          ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

4.          statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego nr 17 w Piasku

5.          dyrektorze, wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora zespołu, wicedyrektora zespołu

6.          radzie pedagogicznej, radzie rodziców –należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć organy działające w zespole.

7.          zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku, nazwa skrócona - ZSP w Piasku

8.          dzieciach, uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów i dzieci uczęszczające do szkoły i  przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

9.          organie prowadzącym szkołę zespół – należy przez to rozumieć Gminę Pszczyna mającą siedzibę w Pszczynie przy ulicy Rynek 2.

10.      organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

11.      poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

§ 1 Przepisy ogólne

1.      Nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasku.

2.      W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku oraz Przedszkole Publiczne nr 17 w Piasku.

3.      Szkoła i przedszkole wchodzące w skład zespołu są placówkami publicznymi.

4.      Siedzibą szkoły jest budynek położony w Piasku przy ul. Szkolnej 4.

5.      Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Piasku przy ul. Katowickiej 57 A.

6.      Ustala się nazwy szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku:

1) Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku

2) Przedszkole Publiczne nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku

7.      Ustalona nazwa jest używana przez obie placówki w pełnym brzmieniu.

8.  Zespół posiada:

1) stempel prostokątny z nazwą, adresem, telefonem Zespołu:

Zespól Szkolno – Przedszkolny w Piasku, ul. Szkolna4, 32 211 4926

§ 2 Informacje o placówkach wchodzących w skład zespołu

1.      Organem prowadzącym szkołę i przedszkole jest Gmina Pszczyna.

2.      Siedziba organu prowadzącego mieści się w Pszczynie, ul. Rynek 2.

3.      Organem nadzorującym szkołę i przedszkole jest Śląski Kurator Oświaty.

4.      Szkoła i przedszkole działają w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

§ 3 Cele i zadania zespołu

1.    Statuty placówek wchodzących w skład zespołu szczegółowo precyzują zadania, cele i sposób ich realizacji dla szkoły i przedszkola.

§ 4 Organy zespołu

1.   W zespole działają następujące wspólne organy:

1)      dyrektor

2)      rada pedagogiczna

3)      rada rodziców

2.  Kompetencje wymienionych organów określa ustawa.

3.  Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga się w  pierwszej kolejności wewnątrz zespołu, poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z  udziałem dyrektora zespołu.

4.    Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji dyrektora zespołu do organu  prowadzącego lub nadzorującego, według kompetencji rozstrzyganego zagadnienia.

5.  W przypadku braku porozumienia, decyzje podejmuje dyrektor.

6.  Dyrektor zespołu jest odpowiedzialny za wymianę informacji  między organami.

§ 5

1. Dyrektor zespołu realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.

2. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i radę pedagogiczną.

3. Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza zespołem i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

1)      sprawuje nadzór pedagogiczny, w stosunku do zatrudnionych w zespole nauczycieli, w tym:

a)          kontroluje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych działań statutowych,

b)         przeprowadza badanie efektów edukacyjnych i wychowawczych,

c)          organizuje ewaluację wewnętrzną,

d)        monitoruje działalność przedszkola i szkoły we wskazanych w planie nadzoru zakresach,

e)          obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz inne działania wynikające z działalności statutowej,

f)          dokonuje oceny pracy nauczycieli,

g)         wspiera nauczycieli odbywających awans zawodowy,

h)         inspiruje nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych,

i)           analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,

j)          inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,

k)         przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi terminami.

2) Jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:

a)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;

b)      przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zespołu;

c)      występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu;

d)     zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków;

e)      organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy;

f)       zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników;

g)      terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia;

h)      ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

i)        zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;

j)        prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,

k)      powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych;

l)        nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście.

3). Jako przewodniczący rady pedagogicznej:

a)      zawiadamia członków rady pedagogicznej o posiedzeniach,

b)      realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

c)      wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

d)     przekazuje członkom rady pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN oraz Śląskiego Kuratora Oświaty,

e)      ustala organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

f)       przedkłada radzie pedagogicznej projekty innowacji

4) Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:

a)      nadzoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

b)      sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

c)      zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek rodziców;

d)     wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom spoza rejonu;

e)      podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły;

f)       organizuje nauczanie indywidualne;

g)      zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami;

h)      czuwa nad właściwą organizacją i przebiegiem egzaminu po klasie ósmej, odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

i)        powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów;

5).Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą zespołu w szczególności:

a)        organizuje wyposażenie przedszkola i szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

b)        organizuje i nadzoruje kancelarię zespołu;

c)        organizuje przegląd techniczny obiektów oraz prac konserwacyjno-remontowych;

d)       przeprowadza okresową inwentaryzację majątku zespołu;

6) współpracuje z organem prowadzącym na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7) współpracuje z organami statutowymi zespołu rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;

8) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

9) egzekwuje przestrzeganie przez dzieci, uczniów i pracowników zespołu ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę;

10) wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów;

11) wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców lub z innych źródeł,

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

5. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

§  6

1.    W zespole funkcjonuje jedna rada pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.

2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor .

§  7

3.    W zespole funkcjonuje jedna rada rodziców, w skład której wchodzą wszyscy rodzice dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły.

§  8 Zasady współpracy organów szkoły

1. Organy zespołu są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu w zespole, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły i przedszkola.

2. Zasady współdziałania organów zespołu:

1) wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2) rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

3) rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi zespołu lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5) wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

3. Przepływ informacji między organami zespołu:

1) dyrektor zespołu przekazuje informacje członkom rady pedagogicznej na piśmie w "Księdze zarządzeń",

2) pomiędzy dyrektorem, radą rodziców i samorządem uczniowskim informacje przekazuje się na piśmie w formie korespondencji wewnętrznej,

3) informacje pozostałe, dotyczące bieżącego porządku, przekazywane są w formie ustnej lub informacji pisemnej umieszczonej na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu, gazetkach w pokoju nauczycielskim w przedszkolu i szkole, pocztą elektroniczną lub poprzez dziennik elektroniczny.

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa i wyznacza termin na wyeliminowanie uchybień:

1) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor informuje niezwłocznie organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad zespołem, a w sprawach administracyjnych i finansowych także organ prowadzący zespół,

2) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

§ 9 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami zespołu

1. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie zespołu.

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole i przedszkolu:

1) konflikt pomiędzy nauczycielem a dzieckiem lub uczniem:

a) w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji: wychowawca grupy lub klasy – dla nauczycieli uczących w danej grupie lub klasie; dyrektor  – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w zespole,

b) od orzeczenia dyrektora  może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego,

c) odwołanie wnosi jedna ze stron; nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia;

2) konflikty pomiędzy nauczycielami:

a)      postępowanie prowadzi dyrektor ,

b)      w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora zespołu strony mogą odwołać się do organu prowadzącego zespół,

3) konflikt pomiędzy dyrektorem zespołu a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący zespół

4)  konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami zespołu:

a)      postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor ,

b)      w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego zespół.

3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora.

4.Trybu, o których mowa w ust. 3 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami np. w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, porządkowej, sporów w stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

5. We wszystkich przypadkach spornych pomiędzy dyrektorem a pracownikami zespołu, dyrektorem a rodzicami należy zwrócić się do organu prowadzącego zespół, jeśli one dotyczą spraw organizacyjnych, a do organu sprawującego nadzór  pedagogiczny - jeśli dotyczą spraw pedagogicznych.

§ 9 Nauczyciele i inni pracownicy zespołu

1.  W zespole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi ( sekretarz intendent, kucharka, pomoc kucharki, pomoc nauczyciela woźna oddziałowa, starszy woźny, konserwator, sprzątaczka).

2.   Zasady zatrudniania i pracowników, których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3.   Obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 zawarte są w zakresach ich czynności w Teczkach Akt Osobowych każdego z pracowników.

§  10 Postanowienia końcowe

1.  Zespół Szkolno – Przedszkolny posiada pieczęci wspólne dla szkoły i przedszkola o następującej treści:

                          Zespół Szkolno – Przedszkolny

43-211 Piasek

ul. Szkolna 4

tel. 32 211-4926

2.    Tablice  mają następującą treść:

1)                                                        Z E S P Ó Ł

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W PIASKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

W PIASKU

 

2)                                                                    Z E S P Ó Ł

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W PIASKU

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17

W PIASKU

 §  11

1.    Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2 Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają  odrębne przepisy.

3  Obsługę finansową prowadzi organ prowadzący Pszczyński Zarząd Edukacji.

§  12

1.    Zmiany do statutu mogą być dokonywane:

1)      po zmianie przepisów wykonawczych,

2)      z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej,

3)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4)      organu prowadzącego zespół,

5)      co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

2.    Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów rady pedagogicznej.

3.    Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) umieszczenie statutu na stronie internetowej szkoły i na stronie BIP Pszczyńskiego Zarządu Edukacji,

2) udostępnienie statutu wszystkim zainteresowanym przez dyrektora.

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności zespołu - nauczycieli, rodziców i uczniów, pracowników administracji i obsługi.

            §  13

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu jest Rada  Pedagogiczna.

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 

Jolanta Rudka

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Piasku

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku
w dniu 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr 10/2017/2018

 

 

 


Informację wytworzył: Jolanta Rudka, Data wytworzenia: 2017-12-01 10:42:26, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:42:41, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-08 10:43:07, Ostatnia zmiana: 2018-01-08 10:43:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 128