Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2849020
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 Wersja do druku

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Pszczynie ul. Kazimierza Wielkiego 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Pszczynie

ul. Kazimierza Wielkiego 5

 

 


 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§1. 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Kazimierza Wielkiego 5, zwany dalej zespołem.

2. Siedzibą szkoły jest zespół budynków położonych w Pszczynie, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5.

3. Organem prowadzącym dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 jest Gmina Pszczyna.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

5. W skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wchodzą następujące szkoły:

1)    Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie powołana Uchwałą Nr XXXII/357/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r.

2)    III Liceum Ogólnokształcące powołane decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 18 marca 1998 r. (KO – KS - OS - 0213/98).

6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi.

7. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat.

8. W Szkole Podstawowej nr 5 w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują klasy 2 i 3 gimnazjum, a w roku szkolnym 2018/2019 klasy 3 gimnazjum na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 5

9. Cykl kształcenia w liceum trwa 3 lata.

§2. 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 składa się z nazwy „Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie”, ul. Kazimierza Wielkiego 5 oraz typu szkoły:

1)    Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Kazimierza Wielkiego 5, Szkoła Podstawowa nr 5,

2)    Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Kazimierza Wielkiego 5, III Liceum Ogólnokształcące.

2. Ustalona nazwa jest używana przez każdą ze szkół w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

§3. 1. Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie znajdują się w ich statutach.

 

ROZDZIAŁ III OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§4. 1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów znajdują się w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

 

ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY

§5. 1. Organami Zespołu Szkół są

1)    Dyrektor szkoły,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców,

4)    Samorząd Uczniowski.

2. Wspólnym organem szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1.

3. Szkoła Podstawowa nr 5 posiada odrębne następujące organy:

1)    Radę Rodziców i

2)    Samorząd Uczniowski.

4. III Liceum Ogólnokształcące posiada odrębne następujące organy:

1)    Radę Rodziców

2)    Samorząd Uczniowski.

§6. 1. Dyrektor Zespołu Szkół realizuje zadania w odniesieniu do całości Zespołu Szkół oraz szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:

1)    kieruje działalnością dydaktyczno wychowawczą Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1;

3)    kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;

4)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, podjęte w ramach ich kompetencji;

5)    współpracuje w wykonaniu zadań z innymi organami działającymi w ramach Zespołu Szkół;

6)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie;

7)    jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół;

8)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników zespołu;

9)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

11) organizuje zajęcia dodatkowe

3. Dyrektor decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników zespołu;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu;

3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

4)    odpowiedzialności za stan techniczny obiektu.

4. Dyrektor Zespołu Szkół część swoich zadań powierza wicedyrektorom i inny kierownikom w szkole. Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują zadania zgodnie z ustalonym przydziałem czynności.

 

RADA PEDAGOGICZNA

§7. 1. Wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 tworzą wspólna Radę Pedagogiczną.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§8. 1. Organizacja samorządów uczniowskich znajduje się w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

 

RADA RODZICÓW

§9. 1. Organizacja rad rodziców znajduje się w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

 

ROZDZIAŁ V UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§10. 1. Uczniami Zespołu Szkół są:

1)    uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5,

2)    uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§11. 1. Prawa i obowiązki uczniów zostały opisane w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

 

NAGRODY I KARY

§12. 1. Nagrody i kary zostały opisane w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

 

ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§13. 1. Obowiązki nauczycieli i innych pracowników zostały opisane w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

 

ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA SZKOŁY

§14. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i Letnich określają odrębne przepisy i są corocznie aktualizowane przez dyrektora Zespołu Szkół.

§15. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny każdej szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu Szkół, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacyjny szkoły podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący. Organ sprawujący nadzór stwierdza zgodność zapisów arkusza z obowiązującym prawem oświatowym.

2. W arkuszu organizacyjnym zespołu umieszcza się w szczególności liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej nie powinna przekraczać 25.

3. Liczba uczniów w oddziale liceum nie powinna przekraczać 30.

4. W Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół mogą zostać utworzone oddziały integracyjne.

§17. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§18. 1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół nr 1 są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.

§19. 1. Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem zespołu lub, za jego zgodą, między poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Zasady odpłatności dla nauczycieli prowadzących praktyki określają odrębne przepisy.

§20. 1. Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków lub napoju w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot.

3. W celu zapewnienia pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej dyrektor powołuje zespół opieki w skład którego wchodzą:

1)    wicedyrektor jako przewodniczący,

2)    pedagog,

3)    psycholog,

4)    dwóch nauczycieli Zespołu Szkół

4. Szczegółowe zasady organizacji i działania zespołu opieki określa regulamin.

§21. 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

1)    deklaracja wyrażana jest w formie pisemnej, nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona;

2)    uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej o ile religia nie jest pierwszą bądź ostatnią lekcją w danym dniu;

3)    nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

4)    nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościoła w przypadku innych wyznań;

5)    nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

6)    nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

7)    nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

8)    nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

9)    ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

11) ocena z religii jest wystawiana według regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji szkolnych pod opieką nauczycieli katechetów.

§22 .1. W Zespole Szkół nr 1 prowadzi działalność filia biblioteki miejskiej, która pełni również funkcję biblioteki szkolnej. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby zgodnie z regulaminem biblioteki miejskiej.

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów (w grupach lub oddziałach).

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Organizację biblioteki, zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki.

§23. 1. Dla uczniów, którzy dojeżdżają lub nie uczestniczą w lekcjach religii, szkoła organizuje opiekę świetlicy szkolnej.

2. Czas pracy świetlicy szkoła dostosowuje do:

1)    potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły,

2)    harmonogramu dojazdów,

3)    planu lekcji.

3. Organizacja pracy świetlicy uzależniona jest od obowiązujących w tym zakresie przepisów oświatowych oraz regulaminu pracy świetlicy.

§24. 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, a ponadto:

1)    pomieszczenia dla organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego, sklepiku i świetlicy szkolnej,

2)    gabinet pielęgniarki szkolnej,

3)    gabinet pedagoga szkolnego,

4)    gabinet psychologa szkolnego,

5)    archiwum,

6)    szatnię.

 

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25. 1. W Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie gromadzi się i przetwarza dane osobowe oraz wizerunek uczniów, które mogą być wykorzystywane w materiałach reklamowych szkoły, stronie internetowej i tablo.

2. Na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych oraz wizerunku uzyskuje się zgodę rodziców lub prawnych opiekunów po przyjęciu ucznia do Zespołu Szkół nr 1.

3. Uzyskana zgoda na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, w całości lub części.

§26. 1. Zespół Szkół nr 1 posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 powinny mieć u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§27. 1. Zespół Szkół nr 1 i szkoły wchodzące w jego skład mogą wystąpić do organu prowadzącego o przyznanie sztandaru i godła.

2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny i go przestrzega.

§28. 1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół Szkół przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Zmiany w Statucie Zespołu Szkół wprowadza Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1.

5. Zespół Szkół nr 1 prowadzi dziennik elektroniczny.

 

 Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.


Informację wytworzył: Damian Cieszewski, Data wytworzenia: 2017-12-01 10:43:07, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:43:17, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-04 10:43:50, Ostatnia zmiana: 2018-01-04 10:44:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 123