Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933210
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku Wersja do druku

Uchwała 6/2016/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku

 

Uchwała 6/2016/2017

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku

z dnia 9 listopada 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku

 

Na podstawie art. 42, ust. 1, art. 52, ust. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 ze zmianami),

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Do statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany:

I.W rozdziale VI,

w § 14:

 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

ust. 2a otrzymuje brzmienie: Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązuje każde dziecko, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

dodano ust 2b: Odroczenie od obowiązku szkolnego:

1) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

a) Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

b). Wniosek, o którym mowa w ppkt a), składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

c) Do wniosku, o którym mowa w ppkt. a), dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

d) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ppkt. a), kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 u.o s.o., a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 w/w ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2) Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

a). Wniosek, o którym mowa w pkt. 2), składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

b) Do wniosku, o którym mowa w pkt 2), dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

c). Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt 2), kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

ust. 7 otrzymuje brzmienie: Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo:

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

ust. 8 : uchylono.

ust. 9.: uchylono

ust. 12 otrzymuje brzmienie: Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1) do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2) w przypadku dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat  nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

II. I.W rozdziale VII a, wprowadza się następujące zmiany:

w §  20, ust. 5: uchylono

 

w §  22:

ust.3, pkt. uchylono

ust. 3a - uchylono

ust. 3b otrzymuje brzmienie:  Od roku 2016/2017 w całym pierwszym etapie edukacyjnym   wprowadza się bieżącą ocenę opisową.

ust. 9: otrzymuje brzmienie: . Ocena zachowania w I etapie edukacyjnym jest oceną opisową.

 

w § 29:

ust. 5 : uchylono

ust. 6 : uchylono

ust. 7 : uchylono

 

w § 30

ust. 3b otrzymuje brzmienie: W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się zarówno ocenę roczną klasyfikacyjną z religii jak i z etyki .

 

w § 31:

ust.1, pkt 2: uchylono

ust. 2 otrzymuje brzmienie: .  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, której mowa w ust.1, pkt 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

ust. 2b otrzymuje brzmienie: W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się zarówno ocenę końcową klasyfikacyjną z religii jak i z etyki .

 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu.

 

                                                                       § 3

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

 

                                                                                   Jolanta Rudka

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni, nikt nie wstrzymał się od głosowania

 

 

 


Informację wytworzył: Rada Pedagogiczna, Data wytworzenia: 2016-11-09 08:34:22, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:34:26, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-11-25 08:35:02, Ostatnia zmiana: 2016-11-25 08:35:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 272