Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933206
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie Wersja do druku

Statut

 

 

STATUT

 

  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 11 

 

W  PORĘBIE

 

 

 

 

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2015r.

Tekst jednolity z dnia 24.02.2014r.

Tekst ujednolicony z dnia 31.08.2015r.

 

 

                                                                                                       PODSTAWA PRAWNA

 

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz.2572  z  późn. zm.).

2.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz.191).

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

 

 

 

1. Ilekroć w statucie  jest mowa  bez bliższego określenia o ustawie należy przez to rozumieć   ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 11 w Porębie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

    PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

1.    Pełna nazwa szkoły brzmi:  Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie.

2.    Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie jest szkołą publiczną.

3.    Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, Deklaracji Praw Człowieka ONZ, deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka oraz niniejszego statutu.

4.    Siedzibą szkoły jest budynek położony w Porębie przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 8.

5.    Dopuszcza się używanie nazwy szkoły w formie skrótu SP 11 w Porębie.

6.    Szkoła posiada:

1)    pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą;

2)    stempel prostokątny, który zawiera nazwę szkoły, adres, NIP i regon.

7.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pszczyna.

8.    Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

9.    Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

10. Ilekroć w treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 11 w Porębie.

 

§  2

 

1.    Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej.

2.    Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

3.    Szkoła prowadzi świetlicę z dożywianiem uczniów.

4.    Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci       i młodzieży zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.    Szkoła może prowadzić kursy dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolne formy nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.    Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i wolontariaty.

7.    Szkoła może organizować śródroczne wyjazdy dzieci tzw. „zielone szkoły” zgodnie        z odrębnymi przepisami.

8.    W szkole mogą być prowadzone formy działalności dydaktyczno – wychowawczej        z uczniami, praktycznie nauczające zasad ekonomii i rynku – Spółdzielnia Uczniowska. Te formy działalności organizowane są zgodnie z UoSO.

9.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia i przechowywania przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

10. Działalność Szkoły finansowana jest z: budżetu gminy, darowizn od osób fizycznych       i prawnych, wypracowanych środków.

11. W szkole w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3

1.    Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla osób zatrudnionych w Szkole.

2.    Nauczyciele zatrudnieni są w Szkole na podstawie Karty Nauczyciela.

3.     

 ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

 

1.    Szkoła jest instytucją autonomiczną społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.    Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.

3.    Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej    i wyznaniowej:

1)   zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

2)   kształtowanie postaw patriotycznych przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego, własnej historii, kultury, tradycji regionu oraz umożliwia uczestnictwo w nauce religii;

3)   stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych;

4)   stwarzanie okazji do kompensacji braków według własnych uzdolnień i możliwości poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)   rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi ich odmienności, kształtowanie postawy akceptacji wobec ułomności i odmienności;

4.    Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia;

1)   sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, za które odpowiedzialni są, w zależności od rodzaju zajęć, nauczyciele uczący, wychowawcy;

2)   sprawuje opiekę podczas przebywania uczniów poza terenem szkoły, a także        w trakcie wycieczek szkolnych, za którą odpowiedzialni są: kierownik wycieczki oraz nauczyciele organizujący tego typu formy zajęć;

3)   udziela pomocy medycznej – opieka higienistki szkolnej – w porozumieniu            z Zakładem Opieki Zdrowotnej;

4)   propaguje zdrowy styl życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną, turystyczną i  kulturalna;

5)   udziela uczniom i ich rodzicom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;

6)   organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez organizację zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, wyrównawczych i innych w miarę potrzeb w uzgodnieniu z organem prowadzącym;

7)   organizuje uczniom potrzebującym pomoc materialną w formie bezpłatnych posiłków, możliwości wypożyczenia z biblioteki szkolnej potrzebnych podręczników szkolnych;

8)   prowadzi profilaktykę ochraniającą uczniów przed negatywnymi wpływami mediów i sekt oraz cyberprzemocy;

9)   instaluje i aktualizuje oprogramowania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

 

§ 5

 

1. Organami szkoły są:                                                                                                                         

1)   Dyrektor Szkoły;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców;

4)   Samorząd Uczniowski.

2.    Wszystkie organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY

 

§ 6

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)    kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

3)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)    kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, zwołuje jej posiedzenia, prowadzi obrady, dopilnowuje przestrzegania przez nią prawa;

5)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

6)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

8)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli             w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)     kontroluje realizację obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

10)  wydaje zezwolenia na realizację przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą;

11)  przyjmuje do Szkoły – na pisemny wniosek rodziców -  dzieci w wieku obowiązku szkolnego – zamieszkałych poza obwodem szkoły  (w wypadku przyjęcia takiego dziecka Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie dyrektora tej szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka).

2. Dyrektor jest kierownikiem zakłada pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli         i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawie:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;

3)    występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach przyznawania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4.    Dyrektor szkoły:

1)    planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzna w szkole, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;

2)    realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)    opracowuje program rozwoju szkoły określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły, terminy ich realizacji i nadzoruje go;

4)    analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia    w szkole oraz podejmuje, stosowne do potrzeb działania naprawcze w tym zakresie;

5)    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy, inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

6)    wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli;

7)    gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8)    corocznie podaje się do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym oraz określa zarządzeniem szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów ćwiczeniowych;

9)    podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

10)  organizuje–na życzenie rodziców-nauczanie religii/etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia i złożone wraz z kartą zgłoszenia dziecka do szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie/ w każdym momencie mogą zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach religii/etyki poprzez złożenie stosownego oświadczenia;

11)  zapewnia warunki do zapoznania uczniów, rodziców i nauczycieli ze statutem szkoły;

12)  organizuje i kontroluje prawidłowy przebieg pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

13)  podejmuje decyzje o kontynuacji lub zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

14)  zawiesza zajęcia szkolne w określonych warunkach atmosferycznych;

15)  zatwierdza opracowany przez nauczyciela indywidualny program (tok) nauki ucznia;

16)  podejmuje decyzje o zwolnieniu ucznia z nauki niektórych przedmiotów;

17)  wyznacza termin (w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami/ i powołuje komisje do przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dla dziecka spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą;

18)  wyznacza terminy i powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

19)  stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

20)  przenosi ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratorium Oświaty;

21)  odpowiada za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

22)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania oraz przedstawia (dwukrotnie w roku szkolnym) ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności szkoły;

23)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

24)  wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa                 i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący szkołę;

25)  podejmuje decyzje w sprawach wykonywania przez nauczycieli w okresie ferii  -    w okresie nie dłuższym niż 7 dni – czynności związanych z zakończeniem               i przygotowaniem roku szkolnego, przeprowadzeniem egzaminów oraz uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym;

26)  powołuje przewodniczących zespołów przedmiotowych nauczycieli;

27)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

28)  organizuje szkolenia w zakresie BHP dla nauczycieli i innych pracowników;

29)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów;

30)  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, w danym roku szkolnym, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 6 dni, o których informuje do dnia 30 września, nauczycieli, uczniów oraz ich Rodziców (prawnych opiekunów).

31)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie § 6 ust.4 pkt 30, Dyrektor, po zasięgnięciu opinii, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty;

32)  wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przedszkolnego poza szkołą[1];

33)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia[2].   

5.    W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 § 7

 

1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jego statutowej działalności, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem          i działalnością opiekuńczą.

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły[3].

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych     i pozalekcyjnych;

2)    projekt planu finansowego szkoły;

3)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień;

4)    propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć     w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)    programy nauczania, podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  zaproponowane przez zespoły nauczycieli[4];

6)    średnią ocen do stypendium za wyniki w nauce,  przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe oraz wysokość stypendium[5];

7)    dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, której celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie   i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

7. Rada Pedagogiczne może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę     o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w protokolarzu elektronicznym.

9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,   a także nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

§ 8

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranych rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

5.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

       i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7 należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  który stanowi załącznik nr 1 do statutu[6];

2)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, który stanowi załącznik nr 2 do statutu[7];

3)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

4)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

5)    opiniowanie dodatkowych dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

6)    opiniowanie podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  zaproponowanych przez zespoły nauczycieli[8].

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym jest mowa w ust.4. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 9

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Rada Samorządu Uczniowskiego może:

1)    przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)    prawo do zapoznawania się programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania   i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)    prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

1)    opiniowanie programu wychowawczego szkoły oraz program profilaktyki;

2)    występowanie z wnioskiem  do Dyrektora Szkoły w sprawie zatwierdzenia kary dotyczącej ucznia lub zespołu klasowego;

3)    opiniowanie średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe;

4)    opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6.    Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej         z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy na swoją działalność. Rozliczenie działalności finansowej Samorząd Uczniowski przedstawia co najmniej raz w roku Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem skarbnika lub opiekuna samorządu.

 

§ 10

 

1. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły:

1) Dyrektor Szkoły przekazuje informacje członkom Rady Pedagogicznej na piśmie w „Księdze zarządzeń”;

2) pomiędzy Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim informacje przekazuje się na piśmie w formie korespondencji wewnętrznej;

3) informacje pozostałe, dotyczące bieżącego porządku pracy, przekazywane są w formie ustnej lub informacji pisemnej umieszczonej na gazetce ściennej lub na tablicy w pokoju nauczycielskim.

2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców lub Samorządu  Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa –wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w sprawach administracyjnych i finansowych także organ prowadzący szkołę.

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

5. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy.

6. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

7. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;

2) odpowiedzialności porządkowej;

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

8. We wszystkich przypadkach spornych pomiędzy Dyrektorem a pracownikami Szkoły, Dyrektorem i Rodzicami należy zwrócić się do organu prowadzącego Szkołę, jeśli dotyczą one spraw organizacyjnych, a do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – jeśli dotyczą spraw pedagogicznych.

 

§ 11

 

1. Zasady współpracy między organami Szkoły:

1) organy szkoły współdziałają poprzez wzajemne informowanie się o podjętych lub planowanych decyzjach lub działaniach;

2) Dyrektor Szkoły stanowi główną instytucję odpowiedzialną za wymianę informacji między organami szkoły;

3) spory oraz konflikty zaistniałe między wymienionymi organami, rozstrzyga się      w pierwszej kolejności wewnątrz szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem Dyrektora Szkoły. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. Strony mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego lub nadzorującego według kompetencji, co do rozstrzyganego zagadnienia. Konflikty zaistniałe pomiędzy Dyrektorem Szkoły      a Rodzicami, Nauczycielami, Samorządem Uczniowskim rozstrzyga  się poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu z udziałem mediatora powołanego przez organ prowadzący szkołę;

4) Rada Rodziców oraz Rada Samorządu Uczniowskiego mogą występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

5) Rada Rodziców oraz Rada Samorządu Uczniowskiego współdecydują o aspektach życia szkoły, uwzględnionych w regulaminach ich działalności – w dostosowaniu do możliwości bazowych, materialnych i kadrowych szkoły oraz niewymagających ścisłej realizacji przepisów nadrzędnych władz samorządowych i oświatowych.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 12

.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 25 maja każdego roku.

3. Arkusz organizacyjny zawiera liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę ze środków mu przydzielonych,               z zapewnieniem ilości godzin i zajęć nie mniejszą niż przewidziana w ramowym planie nauczania MEN.

§ 13

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego i są corocznie przekazywane przez Dyrektora Szkoły.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Zajęcia w I półroczu kończą się w połowie stycznia, dokładną datę podaje do wiadomości dyrektor szkoły na początku roku szkolnego.

3. Kalendarz nowego roku szkolnego przygotowany przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powinien być podany każdemu Uczniowi i Rodzicom w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym i powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz terminy przerw       w nauce.

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu

kształcenia ogólnego;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów[9].

4a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia z religii, etyki oraz wychowanie do życia w rodzinie[10].

4b.Zajęcia edukacyjne wymienione w  pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców[11].

4c. Zajęcia wymienione w pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy[12].

§ 14

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy      w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem zatwierdzonym przez MEN i dopuszczonym do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.

2.  W szkole funkcjonują oddziały klas I-VI oraz oddział przedszkolny. Przeciętna liczba uczniów powinna wynosić od 24 do 28 uczniów, a w oddziale przedszkolnym 25 dzieci.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, (za wyjątkiem klasy III od roku szkolnego 2015/2016)[13].

3a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25 uczniów[14].

3b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 25 uczniów:

1)    na wniosek  rady oddziałowej;

2)    oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego[15];

3c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów[16].

3d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale[17].

3e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną

     liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego[18].

4. W klasach IV-VI podział na grupy jest obowiązkowy:

1)  na obowiązkowych zajęciach komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)  na obowiązkowych zajęciach z języka obcego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

3)  na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony tygodniowym rozkładem zajęć.

6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w  § 14 ust. 1.

7.     Niektóre zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych za zgodą Dyrektora Szkoły.

8.     Liczba uczestników różnych form zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły wynosi min. 7. Liczba uczestników zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej nie może przekroczyć 12 osób. Liczbę uczestników na zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych i dydaktyczno–wyrównawczych regulują szczegółowe zarządzenia MEN.

9.     Organizację Szkoły, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych            i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia.

§ 15

 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Dzieci zamieszkałe  w obwodzie przyjmowane są do Szkoły z urzędu, a w pozostałych przypadkach o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

    1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica.

    2)Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych  pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3.    (uchylony)[19].

3a. (uchylony)[20].

3b. (uchylony)[21].

4. Do klasy pierwszej przyjmowane będą dzieci z urzędu na podstawie Zgłoszenia do klasy I:

1)  Dzieci zameldowane w obwodzie Szkoły, których dane dyrektor otrzymuje             z systemu ewidencji ludności Gminy Pszczyna;

2)  Dzieci zamieszkałe, ale nie zameldowane w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów/ o miejscu zamieszkania dziecka.

5. (uchylony)[22].

6. (uchylony)[23].

7. (uchylony)[24].

8. (uchylony)[25].

§ 16

 

1. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia przyprowadzane są i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby.

2. Pisemne upoważnienie rodzice składają u wychowawcy lub w sekretariacie Szkoły       w dniu 1 września.

 § 17

 

1. Szkoła w ramach Programu Wychowawczego, organizuje w ciągu roku szkolnego wyjazdy do teatru, kina, wycieczki dydaktyczne oraz turystyczno - krajoznawcze po konsultacji i zatwierdzeniu przez rodziców na zebraniach.

2. Koszty biletów oraz przejazdu pokrywane są przez uczniów.

3. Rodzice oraz uczniowie informowani są o wszystkich płatnych wyjściach.

4. W każdym roku szkolnym przewidziane są wycieczki klasowe o charakterze dydaktyczno – turystycznym oraz dydaktyczne wycieczki jednodniowe.

5. Liczbę opiekunów na wycieczkach turystycznych określają przepisy dotyczące krajoznawstwa i turystyki.

 § 18

 

1. Szkoła posiada pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem do nauki oraz salę gimnastyczną i inne obiekty sportowe, gabinety m. in. lekarski, szatnie oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, także dla sklepiku.

2. W komputerach pracowni informatycznej oraz pracowni multimedialnej biblioteki jest zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

§ 19

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do Szkoły, Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej.

2. Czas pracy świetlicy Szkoła dopasowuje do potrzeb uczniów i możliwości finansowych Szkoły.

3. Organizacja pracy świetlicy uzależniona jest od obowiązujących w tym czasie przepisów władz oświatowych i unormowana jest corocznie przez Dyrektora Szkoły.

4. Świetlica pracuje według opracowanego przez Dyrektora Szkoły regulaminu.

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów           w grupie nie powinna przekroczyć 25.

6. Szkoła może zapewnić uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

7. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zarządzenia w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

§ 20

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,  nauczycieli i rodziców. Służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w bibliotece.

3. Biblioteka stosuje właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:

1)    kształcąco – wychowawczą poprzez:

a)    rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)    przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)    kształcenie kultury czytelniczej,

d)    wdrażanie do poszanowania książki,

e)    udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

2)    opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

a)    współdziałanie z nauczycielami,

b)    wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,

c)    otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d)    pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

3)    kulturalno – rekreacyjną poprzez:

a)    uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.

5.    Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

6.    Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

1)    koordynowanie pracy w bibliotece:

a)    opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

b)    uzgadnianie stanu majątkowego z Dyrektorem Szkoły,

c)    projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

d)    sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające ocenę czytelnictwa,

e)    odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.

2)    praca pedagogiczna:

a)    gromadzenie zbiorów zgodnie z przepisami,

b)    udostępnianie zbiorów,

c)    udzielanie informacji bibliotecznych,

d)    rozmowy z czytelnikami o książkach,

e)    poradnictwo w wyborach książek,

f)    prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

g)    udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

h)    informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

i)     prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

j)     organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

k)    dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

l)     znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych.

3)    praca organizacyjna:

a)    gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)    opracowanie zbiorów bibliotecznych,

c)    selekcja zbiorów i konserwacja,

d)    organizowanie warsztatu informacyjnego,

e)    wydzielenie księgozbioru podręcznego,

f)    prowadzenie katalogów,

g)    udostępnianie zbiorów,

h)    organizacja banku wymiany scenariuszy i konspektów;

i)     udostępnianie uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej
[26].

4)    współpraca z rodzicami i instytucjami:

a)    w miarę możliwości bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,

b)    współpracuje z bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

7.    Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły:

1)    zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;

2)    zapewnia środki finansowe;

3)    zarządza skontrum zbiorów, zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny go prowadzenia lekcji;

4)    zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;

5)    obserwuje, kontroluje i ocenia pracę biblioteki szkolnej.

 

ROZDZIAŁ V

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE

 

§ 21

 

1.    Celem Oddziału Przedszkolnego jest zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu, a także przygotowanie dzieci do nauki   w szkole podstawowej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2.    Oddział Przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

3.     Oddział Przedszkolny zapewnia dzieciom i ich rodzicom opiekę i pomoc pedagoga.

4.    Oddział Przedszkolny dba o rozwój wszechstronnych uzdolnień i zainteresowań wychowanków.

5.    Oddział Przedszkolny umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej zgodnie z wolą rodziców.

6.    Oddział Przedszkolny organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez organizację zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych i innych w miarę potrzeb                 w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

7.    Oddział Przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

 

                                                                 § 22

 

1.    Oddział Przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w placówce, oraz        w czasie zajęć poza budynkiem.

2.    Za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły, a szczególnie nauczyciele prowadzący zajęcia w  Oddziale Przedszkolnym.

 

   § 23

 

1.    Dzieci przyprowadzane i odbierane są z oddziału przedszkolnego przez Rodziców (Prawnych Opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie.

2.    Pisemne upoważnienie rodzice składają u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły       w dniu 1 września.

                § 24

 

1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora. W arkuszu określa się ramowy plan pracy Oddziału Przedszkolnego. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez Organ Prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Organizację pracy Oddziału Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów           w sprawie bezpieczeństwa i higieny, po uwzględnieniu oczekiwań rodziców.

3.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia, czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

§ 25

 

1.    Oddział Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.

2.    W czasie przerw w pracy Oddziału Przedszkolnego dzieci mają zapewnioną opiekę     w innych, dyżurujących placówkach, ustalonych przez organ prowadzący.

 

§ 26

 

1.    Rekrutacja do oddziału przedszkolnego realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie  przedszkolne odbywa się w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) rozdział 2a.

2.    Kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem.

§ 27

 

1.    Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w danym przedszkolu przez dyrektora.

2.     Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

3.    W Oddziale Przedszkolnym, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego mogą być realizowane zajęcia dodatkowe.

4.    Warunki organizowania religii określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

5.    Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, oraz nauka religii i zajęcia rewalidacyjne, powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić  około 30 minut.

§ 28

 

1.    Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem potrzebującym dodatkowego wsparcia lub szczególnie uzdolnionym,  tworzą zespół.

2.    Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

3.    Zespół realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania      i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach.

 

§ 29

 

1.    Zasady odpłatności za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalone są przez Uchwałę Rady Miasta.

2.     Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci ustalone jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 30

 

1.    Zadaniem nauczyciela oraz innych pracowników szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Oddział Przedszkolny.

2.    Obowiązkiem nauczyciela jest :

1)    współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,                  z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających                  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2)    planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość;

3)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną).

 

§ 31

 

1.    Wychowankowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2.    Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:

1)   szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych,   jak i rówieśników;

2)   bezpiecznych warunków pobytu w Oddziale Przedszkolnym, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych;

3)   interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia;

4)   wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach;

5)   swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, co najmniej kilku zajęć tygodniowo.

3.    Wychowankowie mają obowiązek:

1)   traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników;

2)   aktywnego udziału w zajęciach;

3)   starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się;

4)   przestrzegania, w miarę możliwości, czystości;

5)   zbierania swoich zabawek i odkładania ich na miejsce.

 

§ 32

 

1.    Rodzice mają prawo do:

1)   uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

2)   dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia                     i wychowywania ich dzieci;

3)   rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;

4)   wsparcia ze strony nauczycieli Oddziału Przedszkolnego w razie problemów wychowawczych;

5)   partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Oddziału Przedszkolnego.

2.    Rodzice mają obowiązek:

1)   wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2)   starać się wzmacniać wysiłki Oddziału Przedszkolnego ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;

3)   dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Oddziału Przedszkolnego, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;

4)   angażowania się, jako partnerzy, w działania Oddziału Przedszkolnego, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców;

5)   informowania nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.

§ 33

 

1. Oddział Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami      w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 34

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym.

 

ROZDZIAŁ VI

 

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY

 

§ 35

 

1.    Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

2.    W celu realizacji swych zadań dydaktycznych rada pedagogiczna powołuje zespoły nauczycielskie  składające się z nauczycieli kl. I-III i IV-VI. Cele i zadania zespołów obejmują:

1)    wybór programów nauczania oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i  ćwiczeniowych dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej[27];

2)    przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego lub materiałów ćwiczeniowych odpowiednio dla uczniów klas I-III
 i IV-VI;

3)            uzgodnienie sposobu realizacji wybranego programu nauczania;

4)            korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

5)            opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

6)            opracowanie metod badania wyników nauczania;

7)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w szczególności dla początkujących nauczycieli;

8)    wyposażanie pracowni przedmiotowych.

3.    W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów i pedagoga szkolnego. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

1)            opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

2)            monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

3)            opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów;

4)            opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów;

5)    analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej szkoły.

4.    Organizacja i formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom określonej odrębnymi przepisami.

1) Szkoła zapewnia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

    a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno - pedagogicznej,

    b) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb       i możliwości uczniom z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy,

    c) pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym organizację specjalistycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów,

    d) organizację nauczania indywidualnego w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5.    Tworzone są również zespoły problemowo-zadaniowe, które powołuje Dyrektor. Rozwiązują się one samoistnie po zakończeniu sprawy.

6.    Dyrektor powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

7.    W szkole musi być co najmniej dwóch nauczycieli przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

§ 36

 

§ 36 ust.1  (uchylony)[28].

§ 37

 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów   i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

§ 38

 

1.    W szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami nauki.

2.    Świetlica funkcjonuje w godzinach ustalonych na początku roku szkolnego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

3.    Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.

 

§ 39

 

1.    Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą otrzymać stypendium lub pomoc materialną.

2.    Szczegółowe kryteria i zasady ubiegania się o stypendium lub pomoc materialną zapisane są w odrębnych dokumentach.

 

§ 40

 

1.    W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga.

2.    Do zadań pedagoga należy:

1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)    określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno -  pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

5)    wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i programu Profilaktycznego;

6)    prowadzenie profilaktyki wychowawczej;

7)    rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów;

8)    planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia;

9)    działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

10)  udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub to nauki;

11)  proponowanie tematów samokształcenia nauczycieli;

12)  pomoc w rozstrzyganiu sporów między nauczycielami a rodzicami, uczniami          a uczniami, nauczycielami a uczniami, powstałymi na tle spraw wychowawczych     i opiekuńczych;

13)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;

14)  współpraca z instytucjami pomagającymi i wspierającymi rodzinę;

15)  współpraca z organizacjami, instytucja wychowawczymi, terapeutycznymi, opiekuńczymi, sądami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

WYCHOWAWCA KLASY

 

§ 41

 

1.    Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu             z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej „wychowawca”.

2.    Dla zachowania ciągłości pracy i jej skuteczności wskazane jest zapewnienie w całym etapie edukacji opieki jednego wychowawcy.

3.    Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)    w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych pisemnie przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora Szkoły;

2)       na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

3)    w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami   wychowawczymi.

4.    Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

5.    Zadaniem wychowawcy jest:

1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)    podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

6.    Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ustępie 5:

1)    otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)    planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego wymienionego w § 43 ust.2 uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowania;

4)    utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania              i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5)    współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej w środowisku Psychologiczno-Pedagogicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno - oświatowymi działającymi w środowisku.

8. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia w dzienniku zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, świadectwa szkolne.

9. Wychowawca ustala oceny zachowania swoich wychowanków.

8.     Wychowawca wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych    i materialnych swoich wychowanków, indywidualnie lub poprzez pedagoga szkolnego do Dyrektora Szkoły, Ośrodka Pomocy Społecznej, służby zdrowia bądź innych instytucji.

ROZDZIAŁ VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 42

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasada zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Statut Szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

4. Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tą osobę do Dyrektora Szkoły.

5. Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

NAUCZYCIELE

 

§ 43

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

1)   uchylony,

2)   wybór lub opracowanie programu nauczania realizującego Podstawę Programową, przy czym program musi być dopuszczony przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, a w przypadku programu autorskiego wymagana jest recenzja dwóch nauczycieli mianowanych tego samego przedmiotu

a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

b)  bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego.

3)   przeprowadzenie określonej liczby godzin z danego przedmiotu i numerowanie lekcji zgodnie z przedłożonym Dyrektorowi Szkoły rozkładem materiału;

4)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

5)   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;

6)   doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej również poprzez Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Harmonogram, tematykę spotkań oraz zadania ustala się na początku każdego roku szkolnego. Odpowiedzialny za prowadzenie WDN jest Dyrektor i nauczyciel  - lider WDN;

7)   dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz pomieszczenia czy obiekty przekazane pod opiekę;

8)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień oraz zainteresowań;

9)   bezstronność, obiektywizm i jawność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu              o rozpoznanie potrzeb uczniów;

11) realizacja godzin z art. 42 KN zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. zgodnie z procedurami ustalonymi w szkole;

12) nauczyciel stażysta przygotowuje się do zajęć pisemnie w formie konspektów lub scenariuszy zajęć do czasu odwołania przez Dyrektora Szkoły.

3. Nauczyciel swą pracę wykonuje w oparciu o obowiązujące przepisy: MEN, z zakresu BHP, wewnętrzne regulaminy organów szkoły i dokumenty regulujące pracę szkoły.

4. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.

5. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu, zawiadomić pracownika obsługi i Dyrektora Szkoły o fakcie przebywania tych osób na terenie szkoły.

6. Prawa i obowiązki nauczyciela szczegółowo określa Karta Nauczyciela. 

 

INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 44

 

1. Do zadań innych pracowników Szkoły należy:

1)    Do zadań sekretarza szkoły należą:

a)    kontrola dyscypliny pracy pracowników obsługi i rozliczania z powierzonych zadań,

b)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ich czasowej aktualizacja oraz uzgadnianie majątku szkoły z księgowym,

c)    prowadzenie następującej dokumentacji: wszystkich spraw kadrowych dotyczących pracowników administracji, obsługi i nauczycieli, ewidencji czasu pracy, książki kontroli sanitarnej oraz pracowniczych książeczek zdrowia, zeszytu uwag konserwatora,

d)    zaopatrywanie wszystkich pracowników w przysługujące im deputaty          i świadczenia,

e)    przygotowywanie  dla komisji kasacyjnej zniszczonego sprzętu,

f)    nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej gospodarki nośnikami energii      i środkami czystości,

g)    pobieranie zaliczek i dokonywanie zakupów po uprzednim uzgodnieniu       z Dyrektorem Szkoły,

h)    prowadzenie instrukcji kancelaryjnej,

i)     wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły;

2)    Do zadań woźnego należą:

a)    otwieranie budynku szkoły,

b)    czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całości sprzętu szkolnego,

c)    informowanie o zaistniałych usterkach technicznych konserwatora,

d)    sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą dzwonków w razie awarii,

e)    czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych,

f)    sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły,

g)    sprawdzanie obejścia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy,

h)    prowadzenie ewidencji środków czystości i innych materiałów oraz systematyczne wydawanie ich pracownikom,

i)     kontrola właściwego zabezpieczenia budynku i mienia przed kradzieżą, włamaniem, pożarem, zalaniem,

j)     wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły;

3)    Do zadań konserwatora należą:

a)   czuwanie nad urządzeniami technicznymi w Szkole,

b)   kontrola sprawności działania sprzętu audiowizualnego i mechanicznego oraz bieżące drobne naprawy,

c)   czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem szkolnych urządzeń elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych.      W przypadku awarii natychmiastowe powiadomienie Dyrektora Szkoły oraz podejmowanie działań mających na celu ich likwidacje,

d)   dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach Szkoły,

e)   usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejścia,

f)    koszenie trawy w obejściu szkoły,

g)   zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu       z Dyrektorem Szkoły,

h)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły;

4)    Do zadań sprzątaczki należą:

a)   sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

b)   sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

c)   czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całości sprzętu szkolnego,

d)   informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,

e)   w przypadkach nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika,

f)    wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły;

5)    Do zadań intendenta należą:

a)   pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków,

b)   prowadzenie bieżących raportów żywienia,

c)   sporządzanie, wspólnie z kucharzem , dekadowych jadłospisów,

d)   nadzorowanie wydawania posiłków,

e)   zaopatrywanie stołówki szkolnej w żywność,

f)    wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły;

6)    Do zadań kucharza należą:

a)   sporządzanie wspólnie z intendentem jadłospisów,

b)   przygotowywanie i wydawanie posiłków w stołówce szkolnej,

c)   pomoc w dokonywaniu zakupów do kuchni i stołówki szkolnej,

d)   sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych,

e)   utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach kuchennych,

f)    kierowanie pracą stołówki szkolnej,

g)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły;

7)    Do zadań pomocy kuchennej należą:

a)   pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej,

b)   wydawanie posiłków w stołówce szkolnej,

c)   pomoc w dokonywaniu zakupów,

d)   utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń kuchennych,

e)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

3.    Pracownicy obsługi wymienieni w § 43 zobowiązani są do:

1)    przestrzegania czasu pracy ustalonego w Szkole;

2)    przestrzegania regulaminu pracy;

3)    przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych;

4)    właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne;

5)    utrzymywania w czystości sprzętu i powierzonych pomieszczeń;

6)    dbania o dobro Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę;

7)    dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

§ 45

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Dyrektor Szkoły przynajmniej raz w roku zapoznaje rodziców na zebraniu ogólnym      z podstawowymi zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi oraz ustala terminy spotkań z rodzicami oraz informuje ich o sposobach kontaktowania się w sprawach ucznia.

3. Wychowawcy są zobowiązani do informowania rodziców o postępach indywidualnych dzieci, o ich zachowaniu, działalności Szkoły na spotkaniach ogólnych nie rzadziej niż co kwartał lub w czasie konsultacji indywidualnych.

4. Rodzic lub opiekun (nie dopuszcza się innych członków rodziny) jest zobowiązany do regularnego kontaktu ze szkołą i przestrzegania wyznaczonych terminów zebrań ze względu na dobro procesu edukacyjnego i wychowawczego dziecka.

5. W przypadku nieobecności rodzica/opiekuna na zebraniu zobowiązany jest on do skontaktowania się z wychowawcą w czasie tygodnia od terminu odbytego spotkania w formie ustalonej z wychowawcą.

6. Wychowawca wraz z rodzicem ustala formę dodatkowego kontaktu (telefon, konsultacja). Termin indywidualnego spotkania należy dostosować tak, aby nie kolidował on z obowiązkami zawodowymi nauczyciela (nie w czasie lekcji).

7. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nie biorą udziału w zebraniach i nie skontaktują się z wychowawcą, jest on zobowiązany do pisemnego wezwania rodzica/opiekuna do szkoły lub udania się do domu ucznia.

8. Rodzic nieobecny na zebraniu nie może podważać decyzji na nim podjętych.

9. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są również do udzielania rodzicom porad oraz bieżących rzetelnych informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności      w nauce ich dzieci w każdym czasie, jednak tak, aby termin nie kolidował z ich podstawowymi obowiązkami dydaktyczno – wychowawczymi.

10. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania rodziców z treścią podstawowych dokumentów regulujących pracę Szkoły, a w szczególności: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Regulaminu Zachowania oraz zatwierdzonego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

11. Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą oraz interesować się na bieżąco postępami dziecka w nauce. Na początku każdego roku szkolnego ustala się terminy spotkań z Rodzicami oraz informuje się Rodziców i opiekunów o sposobach kontaktowania się w sprawach ucznia (np.: rozmowy telefoniczne, wizyty w domu ucznia).

12. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia do szkoły;

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4) zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki;

5) usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych;

6) nie zwalniania ucznia z zajęć szkolnych z powodu wyjazdów, wczasów i wycieczek pozaszkolnych;

7) informowanie w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły               w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego poza granicami kraju;

8) Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły w tym odpowiednio:

           a)  kontroluje wykonywanie obowiązku rodziców o których mowa w § 45  ust. 12

                  pkt 1,2,7 a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązków, o  których

                  mowa w  ust.12 pkt 4,

b)    prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,

c)    nie spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji    w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

d)    przez nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym oraz w szkole.

9) rodzice mają prawo do przekazywania uwag i informacji dotyczących szkoły, pracy nauczycieli i Dyrektora Szkoły, organowi prowadzącemu szkołę oraz pełniącemu nadzór pedagogiczny zachowując drogę służbową;

10) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły w obwodzie której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;

11) na wniosek rodziców dziecka Dyrektor Szkoły w obwodzie której dziecko mieszka może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, w której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

12) szkoła nie pobiera jakichkolwiek opłat od rodziców za przekazywane informacje
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki
dotyczące ich dzieci[29].

 

ROZDZIAŁ IX

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 46

 

1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku     kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia[30].

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku   kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej[31].

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej[32].

4a.Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego[33].

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

5a. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły,        w której obwodzie dziecko mieszka, na wniosek rodziców oraz po zasięgnięciu opinii publicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej[34].

5b.Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu[35].

6. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

7. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:

a) do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 UoSO,

b) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej nauki,

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych szkolnym planem nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki           i wychowania fizycznego.

9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

10. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się           w poprzedniej szkole, albo

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

11. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku gdy Dyrektor Szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora innej szkoły.

12. Indywidualnym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

13. Dyrektor Szkoły organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie  przedszkolne lub indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

14. Zwolnienie z udziału w zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza nie zwalnia ucznia z obowiązku obecności na lekcjach (bez obowiązku wykonywania ćwiczeń, nie jest oceniany za osiągnięcia). W wyjątkowych sytuacjach (zajęcia w terenie) nauczyciel ma obowiązek odesłać dziecko na świetlicę[36].

 

PRAWA UCZNIA

 

§ 47

 

1. Uczeń ma prawo do:

1) nauki i informacji;

2) wyrażania własnego zdania, opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak naruszać godności drugiego człowieka;

3) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

4) wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły;

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz demoralizacją;

6) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

7)  korzystania z doraźnej pomocy finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

9)  uzyskania informacji dotyczących wymagań na poszczególne stopnie szkolne;

10) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły       a  także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób;

11) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz pomocy nauczycieli w przygotowaniu do konkursów;

12) realizowania indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki (szczegółowe zasady określają odrębne przepisy);

13) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej oceny postępów nauce               i zachowaniu oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

14) pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne;

15) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz wspomagającego rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;

16) korzystania pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy pod opieką nauczyciela;

17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;

18) wolności od poniżającego traktowania i karania;

19) do prywatności;

20) do równego traktowania wobec prawa (wolność od dyskryminacji);

21) do złożenia skargi (w przypadku naruszenia praw ucznia), w formie ustnej lub pisemnej, w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły;

22) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły[37].

 

UPRAWNIENIA UCZNIA

 

§ 48

 

1. Udział w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej                         i samorządowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi           w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

2. Korzystanie ze szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych, wybór kół przedmiotowych, zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystając ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje Szkoła.

3. Uzyskanie dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych        z nauczycielem, zwłaszcza jeśli uczeń napotkał na trudności w nadrobieniu materiału,

4. Uczestnictwo w wycieczkach turystycznych i przedmiotowych.

5. W razie uczestnictwa w całodniowych lub kilkudniowych zajęciach, wycieczkach, wyjazdach organizowanych przez szkołę uczniowie korzystają z przywileju zwolnienia       z odpytywania w następnym dniu.

6. Poinformowanie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości, przy czym sprawdzian  taki może odbyć się raz w ciągu jednego dnia i nie więcej niż 3 razy w tygodniu.

7. Nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym,  fakt ten zgłasza przed zajęciami[38].

8. W razie  co najmniej tygodniowej nieobecności na zajęciach z powodu choroby uczeń ma jeden tydzień na uzupełnienie zaległości z lekcji, na których nie był obecny.

9. Uczeń może zgłaszać swoje propozycje odnośnie organizacji zajęć lekcyjnych                    i pozalekcyjnych, imprez szkolnych i uroczystości u wychowawcy klasy, nauczyciela oraz Dyrektora Szkoły.

10. Opiekun RSU losuje codziennie jeden numer z dziennika, który zwalnia ucznia                z odpowiedzi na lekcji jeśli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć (przywilej dotyczy jedynie krótkich odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek, nie dotyczy zadań klasowych i zapowiedzianych sprawdzianów).

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 49

 

1. Uczeń ma obowiązek:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz wszystkich regulaminach;

2) systematycznie i punktualnie przybywać na zajęcia lekcyjne oraz aktywnie w nich uczestniczyć podobnie jak w życiu szkoły;

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;

4) w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;

5) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych:

a) usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć do tygodnia od zakończenia absencji,

b) usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodzica (prawnego opiekuna)     w formie pisemnej i umieszczone w zeszycie informacji ucznia lub dokonane osobiście przez rodzica  (prawnego opiekuna),

6) okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły, podporządkowania się zaleceniem i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, poszczególnych nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego;

7) dbania o piękno mowy ojczystej;

8) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających;

9) podczas przerw międzylekcyjnych przebywać na korytarzach lub boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego;

10) wyłączenia i nieużywania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

11) unikania wszelkich działań agresywnych skierowanych do innych osób, używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;

12) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy korespondencji;

13) dbać o schludny wygląd oraz odpowiedni ubiór na uroczystościach szkolnych (biała bluzka, koszula, czarne lub granatowe spodnie/spódnica);

14) troszczenie się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły, ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego;

15) wraz z rodzicami ponieść odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie szkoły, rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie albo pokryć koszty związane z jego naprawą lub zakupem;

16) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych do przestrzegania ogólnych zasad BHP, regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.

SYSTEM NAGRÓD I KAR

 

§ 50

 

1. Uczeń może być nagradzany za:

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;

2) wybitne osiągnięcia;

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska;

4) dzielność i odwagę.

2. Przyjmuje się następujące nagrody dla uczniów:

1) pochwała przez wychowawcę w obecności zespołu klasowego z odnotowaniem            w zeszycie wychowawcy klasowego dodatnich punktów wg regulaminu oceniania zachowania;

2) pochwała przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym, akademii, zebraniu ogólnym       z rodzicami;

3) dyplom za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

4) nagroda książkowa (lub rzeczowa) za udział w konkursach przedmiotowych                 i konkursach ogólnoszkolnych;

5) nagroda książkowa w kl. III za osiągnięte wysokie wyniki w nauce oraz postawę godną

    naśladowania lub za inne osiągnięcia; w klasach I-II dyplom ukończenia oddziału[39];

6) nagroda książkowa w kl. IV-VI za osiągnięte wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie);

7) nagrody książkowe lub rzeczowe za reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim;

8) świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 i oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

9) tytuł „Wzorowego Absolwenta”, którego przyznawanie określa regulamin opracowany przez Radę Pedagogiczną;

10) tytuł „Najlepszego Sportowca Szkoły”, którego przyznawanie określa regulamin opracowany przez Radę Pedagogiczną;

11) Wizualizacja osiągnięć na gazetce szkolnej, na stronie internetowej oraz w gazetce dla rodziców;

12) Szczególne osiągnięcia odnotowuje się na świadectwie szkolnym;

13) List Gratulacyjny dla rodziców na koniec klasy szóstej;

14) Inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).

 

 § 51

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, regulaminach                  i zarządzeniach Dyrektora uczeń może otrzymać następujące kary:

1) upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela;

2) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy;

3) upomnienie pisemne wychowawcy lub innego nauczyciela do zeszytu uwag                (z odnotowaniem w zeszycie wychowawcy klasowego ujemnych punktów według regulaminu oceniania zachowania);

4) wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły;

5) nagana Dyrektora Szkoły w obecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy lub pedagoga;

6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, dyskotekach, wycieczkach pozbawienie dodatkowych uprawnień na określony czas;

7) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty;

8) na wniosek Dyrektora Szkoły uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły, gdy:

a) regularnie łamie przepisy szkolne,

b) dopuścił się kradzieży,

c) stosuje przemoc fizyczną wobec uczniów szkoły zagrażającą zdrowiu i życiu,

d) regularnie wagaruje,

e) używa i rozprowadza środki uzależniające oraz działa deprawująco na zespół rówieśników.

2.  Nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

3. O zastosowanych karach szkoła (wychowawca) informuje rodziców (prawnych  opiekunów) ucznia.

4.  Od przydzielonej kary przysługuje rodzicom pisemne odwołanie do wychowawcy klasy (instancji nakładającej tę karę) w terminie 7 dni od chwili powiadomienia. W przypadku nieuwzględnienia odwołania rodzic może odwołać się do 7 dni od dnia interwencji         u wychowawcy do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni powiadamia rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania.

5. Od decyzji Dyrektora Szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub prowadzącego szkołę.

 

TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD  KARY STATUTOWEJ

 

§ 52

 

1. Od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może odwołać się  do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia/nagany.

2. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania.

3. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły.

4. Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.

5. Od nagany Dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać się do Rady Pedagogicznej w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi        nagany.

6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania.

7) Uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna.

 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAWA

 

§ 53

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości    o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone.

2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia.

3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych.

4. Odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.

5. W przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty z powiadomieniem Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ IXa

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA[40]

 

§ 53a[41]

 

1.     Wewnątrzszkolne ocenianie[42], określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie.

2.     Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy

3.     Ilekroć w wewnątrzszkolnym ocenianiu[43] jest mowa o specyficznych trudnościach

a.     w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

PŁASZCZYZNY OCENIANIA

 

§ 53b[44]

 

1.     Ocenianiu podlegają:

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)    zachowanie ucznia.

2.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)    wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych[45].

3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

CELE OCENIANIA

 § 53c[46]

 

1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)    udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych jego uzdolnieniach;

6)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej[47].

ELEMENTY OCENIANIA

§ 53d[48]

 

1.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)       ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
 i trudnościach w nauce
i zachowaniu
ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia[49].

                                      

                                        ROZDZIAŁ IXb[50]

                                              

ZASADY I SPOSÓB OCENIANIA

 

§ 53e[51]

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 30 września, informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)    warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych[52].

1a. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz     ich rodziców w terminie do 30 września o:

1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)    warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania[53].

2.     Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są
w przedmiotowych systemach ocenienia (PSO) opracowanych przez nauczycieli
i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).

3.     Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno--pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii[54].

4.     (uchylony)[55].

4a. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej[56].

5.     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej[57].

6.     (uchylony)[58].

6a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii[59].

6b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii[60].

7.     Jeżeli okres zwolnienia ucznia z oddziału klas IV - VI[61] z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

7a. W oddziałach klas I-III w przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uczeń nie jest oceniany w okresie, w którym jest z nich zwolniony[62].

7b. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych pozostaje w czasie lekcji pod opieką prowadzącego te zajęcia[63].

8.     Na ocenę z zajęć edukacyjnych nie może mieć wpływu uczęszczanie lub nieuczęszczanie przez ucznia na zajęcia pozalekcyjne.

8a. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)    bieżące;

2)    klasyfikacyjne,

a)    śródroczne i roczne,

b)    końcowe[64].

8b. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć[65].

8c. W klasach I-II oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, za wyjątkiem klasy III, gdzie ocenianie bieżące jest wyrażone w stopniach według skali:

1)    stopień celujący – 6;

2)     stopień bardzo dobry – 5;

3)    stopień dobry – 4;

4)    stopień dostateczny – 3;

5)    stopień dopuszczający – 2;

6)    stopień niedostateczny – 1[66].

8d. W klasach IV-VI oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami wyrażonymi w stopniach według skali zgodnie z ust. 8c[67].

9.     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

10.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę w odniesieniu do wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania i wskazuje braki, formę, sposób i termin poprawy[68].

11.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi do wglądu w czasie zajęć. Uczeń przekazuje je rodzicom do wglądu i podpisu,  następnie zwraca nauczycielowi przedmiotu na najbliższych zajęciach[69].

12.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi w czasie zajęć lub jego rodzicom na zebraniach rodziców[70].

 

ROZDZIAŁ IXc 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA ORAZ ROCZNA I KOŃCOWA[71]

§ 53f[72]

 

1.     Uczeń podlega klasyfikacji:

1)    śródrocznej i rocznej;

2)    końcowej[73].

2.    Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego  w połowie stycznia. Dokładna data klasyfikacji zostaje podana przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego[74].

2a.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania[75].

3. Klasyfikacja śródroczna oraz roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego[76] opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym oceny te są ocenami opisowymi.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:

1)    obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2)    dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć[77].

5. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  zajęć dodatkowych oraz zachowania są ocenami opisowymi.

1) ocena klasyfikacyjna śródroczna sporządzona jest w formie: karty obserwacji, oceny opisowej, listu itp.  i przechowywana w dokumentacji nauczyciela jako załącznik nr 1. Jej oryginał zostaje  przekazany rodzicom[78];

2) tekst oceny klasyfikacyjnej rocznej sporządzany jest w dzienniku elektronicznym[79].

6. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień[80].

7. (uchylony)[81].

7a. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej[82].

7b.Na klasyfikację końcową składają się:

     1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
     programowo najwyższej oraz

2) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
   odpowiednio w klasach programowo niższych oraz

3)    roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej[83].

8. Śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala się w stopniach według skali:

1)    stopień celujący – 6;

2)    stopień bardzo dobry – 5;

3)    stopień dobry – 4;

4)    stopień dostateczny – 3;

5)    stopień dopuszczający – 2;

6)    stopień niedostateczny – 1[84].

8a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1 - 5[85].

8b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6[86].

8c.Począwszy od klasy IV śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

         6) naganne[87].

8d. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej[88].

8e. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania[89].

8f. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły[90].

9.     Stosuje się następujący zapis ocen w dzienniku lekcyjnym:

1)        ocenę śródroczną wpisuje się stosując skróty: cel, bdb, db, dst, dop, ndst;

2)        ocenę roczną - w pełnym brzmieniu.

10.   Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wynika z co najmniej 3 ocen bieżących z uwzględnieniem ich wagi. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wynika z co najmniej 3 ocen bieżących z uwzględnieniem ich wagi oraz oceny klasyfikacyjnej śródrocznej[91].

10a. Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie średniej ważonej ocen bieżących. W przypadku sytuacji dyskusyjnych ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu[92].

11.   Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, i wpisują je do dziennika  na 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną. W przypadku nieobecności nauczyciela/wychowawcy oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych/zachowania ustala wyznaczony przez dyrektora nauczyciel
[93].

11a. Oceny ustalone zgodnie z ust. 11 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 53h oraz § 53i[94].

12.   Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

13.   Uczniowi klasy IV-VI, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne lub końcowe[95] oceny uzyskane z tych zajęć.

14.   (uchylony)[96].

15.   Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną[97].

16.   Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuację nauki w klasie programowo wyższej, szkoła obowiązana jest zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków poprzez:

1) pomoc koleżeńską,

2) pomoc w uzupełnieniu braków w ramach zajęć świetlicowych,

3) pracę z uczniem w ramach zajęć wyrównawczych,

4) zajęcia z pedagogiem szkolnym,

5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

6) pomoc nauczyciela przedmiotu z którego stwierdzono braki.

17. (uchylony)[98].

18. (uchylony)[99].

19. (uchylony)[100].

20. (uchylony)[101].

 

ROZDZIAŁ IXd[102]

ZASADY I PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 § 53g[103]

 

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności w I półroczu ma obowiązek przystąpić do zaliczenia zaległego materiału u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne w formie oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez niego najpóźniej do 15 marca co jest warunkiem koniecznym do ustalenia oceny rocznej.

3.     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności w II półroczu może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.     Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek powinien być złożony nie później niż 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

5.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.     Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

8.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

9.     Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10.   Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) jednak przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1, przeprowadza komisja w której skład wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne[104].

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin[105].

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Pozytywnie zdany egzamin klasyfikacyjny jest równoznaczny z uzyskaniem promocji do klasy programowo wyższej. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z kilku przedmiotów uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej po zaliczeniu egzaminu ze wszystkich przedmiotów[106].

16.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym[107] przez dyrektora szkoły.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" lub „nieklasyfikowana”.

18. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 53h  oraz 53i[108].

ROZDZIAŁ IXe[109] 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

§ 53h[110]

1.     Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.     Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony najpóźniej na 1 dzień  przed konferencją klasyfikacyjną, uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

3.     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin ten przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji[111];

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6.     Zadania egzaminacyjne (pisemne i ustne) muszą być zgodne z wymaganiami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi na każdą ocenę.

7.     Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

9.     Protokół z załącznikami dołącza się do arkusza ocen ucznia.

10.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

12.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane są w klasie programowo wyższej.

 

 

ROZDZIAŁ IXf[112]

WARUNKI I TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD OCENY USTALONEJ NIEZGODNIE

Z PRZEPISAMI PRAWA.

§ 53i[113]

 

1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1a. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych[114].

2.     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3)    termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przeprowadza się go jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

4)    ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń[115].

3.     W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne[116].

3a. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony prze dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji[117];

2)    wychowawca klasy;

3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)    przedstawiciel rady rodziców.

4.     Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub innych w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.     Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami
[118].

8.     Przepisy § 53i  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna[119].

 

ROZDZIAŁ IXg[120] 

WARUNKI PROMOCJI I UKOŃCZENIA SZKOŁY

§ 53j[121]

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej[122].

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas[123].

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału[124].

4. (uchylony)[125].

5. Ocena roczna ucznia klas I-III, który nie osiągnął wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej zawiera sformułowanie: „osiągnięcia edukacyjne uczennicy/ucznia oceniam negatywnie”.

6. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

7. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem[126].

8. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Uczeń, który nie uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych rocznych ocen klasyfikacyjnych wyższych od oceny niedostatecznej, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VI i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,  uzyskał oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2)    jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie VI.

11.   Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania[127].

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio: laureata lub finalisty.

13. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy VI rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

ROZDZIAŁ IXh

WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O POSTĘPACH    
I TRUDNOŚCIACH W NAUCE
I ZACHOWANIU
UCZNIA ORAZ O SZCZEGÓLNYCH UZDOLNIENIACH UCZNIA[128].

§ 53k[129]

 

1.     Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach bieżących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia:

1)  przez wpisy ocen do tabeli znajdujących się na końcu każdego zeszytu przedmiotowego;

2)  w czasie zebrań z rodzicami;

3)  w trakcie indywidualnych rozmów z nauczycielami;

4)  poprzez dziennik elektroniczny[130].

2.     Informacja o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania w klasach I-III sporządzona jest zgodnie z § 53f ust. 5 pkt 1,  a  w klasach  IV-VI w formie pisemnego wykazu ocen z poszczególnych przedmiotów i  zachowania. Informacja o ocenach śródrocznych oraz wykaz ocen przekazywany jest rodzicom  na obowiązkowych zebraniach rodziców[131].

3.     Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje uczniów klas IV-VI, a ich rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy, o przewidywanych dla nich ocenach niedostatecznych                   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o ocenie nagannej zachowania, a w klasach I-III o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych, na jeden miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Wychowawca przekazuje pisemną informację rodzicom, którzy potwierdzają zapoznanie się z nią własnoręcznym podpisem. Podpisana informacja jest przechowywana w teczce wychowawcy[132]. W przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) nie potwierdza otrzymania informacji podpisem, wysyłana jest ona listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu 2 tygodni od dnia wysłania informacji jest równoznaczne z akceptacją planowanej oceny.

4.     W klasach I-III dokument informujący rodziców (prawnych opiekunów)                       o nieosiągnięciu przez ucznia wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej i propozycji nie promowania zawiera uzasadnienie nauczyciela.

5.     Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną

1)    wychowawcy klas IV-VI zobowiązani są do sporządzenia pisemnego wykazu zawierającego przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę zachowania[133];

1a) wychowawcy klas I-III zobowiązani  są do sporządzenia pisemnej informacji
       o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu ucznia zgodnie § 53f ust. 5 pkt 2
[134]. 

2)    wykaz ocen i pisemną informację o osiągnięciach edukacyjnych, o którym mowa w pkt 1 i pkt 1a, uczeń przekazuje rodzicom do podpisu i w następnym dniu roboczym zwraca  wychowawcy.

3)     Nauczyciele na poszczególnych zajęciach edukacyjnych przekazują uczniom informację o przewidywanych ocenach i potwierdzają to wpisem tematu do dziennika.

                                                                                     

 

ROZDZIAŁ IXi[135]

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA.

§ 53l[136]

 

1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły, najpóźniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli spełnione są następujące warunki:

1)    uczeń systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne (minimum 80 % obecności)[137];

2)    uczeń systematycznie przygotowywał się do zajęć[138];

3)    uczeń terminowo nadrabiał zaległości w nauce – skorzystał ze wszystkich oferowanych form poprawy oceny[139];

4)    na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ zdarzenia losowe[140] np.:

a)      rozpad rodziny,

b)      poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny,

c)      śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo).

5)    ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak przewidywana ocena roczna.

2.     Jeżeli uczeń spełnia te warunki, to:

1)     dyrektor informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia;

2)    nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę
i zakres wymagań w celu poprawy oceny;

3)    poprawa musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

4)    na podstawie sprawdzianu wiedzy i umiejętności nauczyciel podwyższa przewidywaną ocenę jeśli uczeń uzyskał dolną granicę procentową na daną ocenę zgodnie z § 53n ust 8[141];

5)     gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena
z danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian.

3.     W przypadku, gdy uczeń, lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się
z przewidywaną oceną klasyfikacyjna zachowania, mogą złożyć pisemny wniosek
z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły, najpóźniej na 4 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, jeśli uczeń spełnia następujące warunki:

1)     na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ rozpad rodziny, poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny;

2)     nie popełnił czynu karalnego w rozumieniu „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” z dn. 26.10.1982r.;

3)     otrzymał ocenę śródroczną z zachowania co najmniej taką, jak przewidywana roczna.

4.     Jeśli uczeń spełnia te warunki, to

1)     Dyrektor Szkoły informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, zaleca uczniowi przygotowanie argumentów w terminie 1 dnia od złożenia wniosku;

2)       zespół wychowawczy analizuje argumenty ucznia i podejmuje decyzję
w sprawie oceny zachowania;

3)       decyzję w sprawie oceny wychowawca przekazuje uczniowi i jego rodzicom nie później niż na dzień przed konferencją klasyfikacyjną[142];

4)       Rodzic (prawny opiekun) i uczeń podpisują informację o uzyskanej ocenie, której kopię przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

 

ROZDZIAŁ IXj  

OCENIANIE BIEŻĄCE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH[143]

§ 53m[144]

 

 

1.     W klasach I-III nauczyciel oceniając ucznia posługuje się symbolami:

1)    P (pięknie)– uczeń w całości opanował  materiał przewidziany programem nauczania, rozwiązuje zadania problemowe wymagające dodatkowych przemyśleń, posiada własną inwencję twórczą, wykazuje szczególną aktywność na zajęciach[145];

2)    BD (bardzo dobrze) – uczeń samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte w programie
  nauczania, pracuje w dobrym tempie, sprawnie
i efektywnie
[146];

3)    D (dobrze) uczeń poprawnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności zawarte w  programie nauczania danej klasy, pracuje w dość dobrym tempie, ale nie zawsze poprawnie wykonuje ćwiczenia i polecenia[147];

4)    WP (więcej pracuj)uczeń opanował podstawowe wiadomości ujęte w programie nauczania i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych , mało skomplikowanych często z pomocą nauczyciela, jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązanie zadań i problemów  o niewielkim stopniu trudności[148];

5)    MPS (musisz pracować systematycznie) – uczeń słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania, co uniemożliwia pogłębianie wiedzy  w określonym zakresie, występuje brak zaangażowania i chęci do współpracy i nauki, pracuje w wolnym tempie, często wymaga dodatkowych objaśnień i powtórzeń ze strony nauczyciela[149].

6)    N (jeszcze nie opanowałeś wiadomości i umiejętności) – uczeń wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela, ma duże trudności z przyswojeniem
i opanowaniem treści programowych, popełnia liczne błędy, jest bierny.

2.     Odpowiednik literowy przyporządkowany każdemu określeniu w/w skali wpisywany jest do dziennika lekcyjnego, a w zeszytach, zeszytach ćwiczeń i na kartach pracy nauczyciel stawia symbol lub wpisuje komentarz słowny i zalecenia do dalszej pracy.

3.     Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej kontroli pracy ucznia wykonywanej na zajęciach oraz w domu.

4.     Diagnozy wiadomości i umiejętności z danego zakresu dokonuje nauczyciel po uprzednim poinformowaniu uczniów, z trzydniowym wyprzedzeniem.

5.     Raz w miesiącu nauczyciel sprawdza staranność prowadzenia zeszytów.

6.     Prace pisemne, karty pracy i zeszyty nauczyciel jest zobowiązany do oddania
w terminie do trzech dni, natomiast testy diagnozujące – do siedmiu dni.

7.     W klasie trzeciej, co najmniej na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego, nauczyciel – wychowawca przeprowadza „Test kompetencji ucznia klasy III”.  Test opracowuje, dokonuje poprawy i analizy nauczyciel lub instytucja zewnętrzna. Jego wyniki nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom oraz uczniom. Testy pozostają do wglądu w szkole do zakończenia roku szkolnego.

8.     Dopuszcza się wręczanie uczniom różnych form graficznych typu: znaczki, pieczątki, naklejki itp za osiągnięcia dydaktyczne oraz aktywność podczas zajęć. Jest to jednorazowe uznanie przez nauczyciela osiągnięć ucznia lub jego wysiłku, czy aktywności i zaspakaja jego naturalną potrzebę sukcesu. Forma ta nie podlega zliczaniu ani analizie porównawczej.

9.     W klasach I–III  występuje system nagradzania w postaci:

1)    pochwał ustnych na forum klasy lub w obecności innych nauczycieli, dyrektora szkoły;

2)    zapisów w zeszytach, kartach pracy według przyjętych symboli;

3)    notatek w zeszytach uczniów informujących o postępach w nauce;

4)    dyplomów;

5)    listów pochwalnych do rodziców.

10.  (uchylony)[150].

11.  (uchylony)[151].

OCENIANIE W KLASACH IV-VI

 

§ 53n[152]

 

 

1.     Ocenianiu mogą podlegać następujące formy aktywności ucznia w zależności od charakteru i specyfiki zajęć edukacyjnych: pisemne prace klasowe, pisemne kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zeszyt przedmiotowy, projekty długoterminowe, rozwiązywanie problemów, aktywność na lekcji, praca w grupie, przygotowanie do lekcji, przygotowanie pomocy dydaktycznej.

2.     Odpowiedzi ustne rozumiane są jako:

1)    odpowiedź ustna na pytanie nauczyciela lub z własnej inicjatywy;

2)    kilkuzdaniowa wypowiedź;

3)    umiejętność wnioskowania, argumentowania, rozwiązywania problemów;

4)    udział w dyskusji

3.     Do odpowiedzi uczeń przygotowany jest z trzech ostatnich lekcji.

4.     Do oceny postępów uczniów przyjęto następującą skalę ocen:

stopień

skrót literowy

oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst.

1

 

5.     Dopuszczalne jest uzupełnianie ocen bieżących i śródrocznych znakami „+” lub „-„.

6.     Przyjmuje się różną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia:

1)    sprawdziany, testy- 400 %[153];

2)    klasówki, dłuższe pisemne formy wypowiedzi z j. polskiego - 300%[154];

3)    kartkówki, odpowiedzi ustne, recytacja, dyktanda - 200%[155];

4)    aktywność, dodatkowe prace, zeszyt, praca na lekcji, zadania domowe (za wyjątkiem dłuższych pisemnych wypowiedzi) - 100 %[156];

7.     Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1)    stopień (ocenę) celujący otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, wykorzystuje wiedzę podczas konkursów[157];

2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

             opanował zdecydowaną większość wiedzy i umiejętności określoną
             programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się
             zdobytymi wiadomościami
[158];

3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

             opanował zdecydowaną większość wiadomości określonych programem
             nauczaniu w danej klasie i właściwie je stosuje, rozwiązuje samodzielnie typowe
             zadania teoretyczne lub praktyczne
[159];

4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

             opanował jedynie w dostatecznym podstawowym zakresie wiadomości
i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programem
nauczania w danej klasie, rozwiązuje proste zadania, wykazuje się aktywnością w czasie lekcji
[160];

5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

ma  braki w opanowaniu programu nauczania dla danej klasy, rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności[161];

6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

             nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
             przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze
             zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie nawet przy pomocy
             i pod kierunkiem nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym)
             stopniu trudności.

8.     Przy ocenianiu prac kontrolnych, w których stosuje się punktację, przyjmuje się następujące kryteria:

1)    100% - 98% zdobytych punktów - ocena celująca;

2)    97% - 90% zdobytych punktów - ocena bardzo dobra;

3)    89% - 70% zdobytych punktów - ocena dobra;

4)    69% - 50% zdobytych punktów - ocena dostateczna;

5)    49% - 30% zdobytych punktów - ocena dopuszczająca;

6)    29% - 0% zdobytych punktów – ocena niedostateczna;

Przy procentach krańcowych w ocenie stosuje się znak + lub -[162] .

9.     Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela prace pisemne muszą być oddane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich przeprowadzenia, za wyjątkiem języka polskiego, gdzie termin oddania prac wydłuża się do 21 dni.

10.  Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu półrocza[163] uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących w zależności od ilość godzin przedmiotu tygodniowo:

1)    1 godzina zajęć danego przedmiotu: minimalnie 3 oceny bieżące;

2)    2 godziny zajęć danego przedmiotu: minimalnie 5 ocen bieżących;

3)    3 godziny zajęć danego przedmiotu: minimalnie 6 ocen bieżących;

4)    4 godziny zajęć danego przedmiotu: minimalnie 7 ocen bieżących;

5)    5 godzin zajęć danego przedmiotu: minimalnie 8 ocen bieżących.

10a. Uczeń może poprawić ocenę bieżącą zgodnie z ustaleniami zawartymi w PSO[164].

11.  W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie dwie prace pisemne całogodzinne, przy czym w jednym dniu odbywać się może jedna praca pisemna.

12.  Całogodzinne testy, sprawdziany powinny być poprzedzone powtórzeniem materiału, muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, a uczniowie muszą znać ich zakres tematyczny.

13.  Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji jeden raz w ciągu półrocza[165] z przedmiotów, z których zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, natomiast z pozostałych przedmiotów uczeń ma prawo być nieprzygotowany dwa razy. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

14.  Uczeń, który jest nieprzygotowany zgłasza ten fakt nauczycielowi przed lekcją.

15.  Brak zadania domowego, zeszytu ćwiczeń, lub zeszytu przedmiotowego, w którym było zadanie domowe jest podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

16.  Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

17.  W przypadku nieobecności ucznia na całogodzinnej pracy pisemnej uczeń jest zobowiązany do napisania tej pracy w terminie 2 tygodni po zakończeniu absencji i po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym. Kiedy uczeń nie zgłosi się w wymaganym terminie pisze zaległy sprawdzian na pierwszej lekcji po wymaganym terminie[166].

 

 

ROZDZIAŁ IXk

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW[167]

§ 53o[168]

1.     (uchylony)[169].

2.     (uchylony)[170].

3.     (uchylony)[171].

4.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

5.     (uchylony)[172].

6.     (uchylony)[173].

7.     (uchylony)[174].

8.     (uchylony)[175].

9.     (uchylony)[176].

10.  Nauczyciele nie biorą odpowiedzialności za skradzione lub uszkodzone przedmioty wartościowe typu: (aparaty telefoniczne, aparaty fotograficzne, tablety i inne przedmioty) przyniesione przez uczniów do szkoły[177].

11.  Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie pozostawiają aparaty komórkowe w szafkach[178].

 

 OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH I-III

§ 53p[179]

 

1.     Ocenie zachowania w czasie zajęć szkolnych podlegają:

1)    zachowanie (w czasie zajęć, podczas przerw, kontakty koleżeńskie, kultura osobista);

2)    uchylony

3)    wypełnianie powierzonych obowiązków np.: dyżurny klasy, utrzymanie porządku wokół siebie, poszanowanie własności, obowiązkowość, dokładność, udział          w akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę (zbiórka makulatury, puszek, udział w festynie, itp.), zaangażowanie, inicjatywa.

2.     (uchylony)[180].

3.     Przez zachowania pozytywne rozumie się:

1)    pomoc koleżeńską;

2)    wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych: przestrzeganie zasad ustalonych w klasie, wywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków, przygotowanie do zajęć (uczeń posiada przybory szkolne, książki i  zeszyty, strój na w-f, zawsze ma odrobione zadanie domowe);

3)    aktywny udział w pracach w grupie;

4)    dbałość o porządek w miejscu pracy oraz w klasie i w szkole;

5)    samodzielne przygotowanie dekoracji w klasie (np. gazetki ścienne);

6)    udział w imprezach i konkursach:

a) klasowych,

b) szkolnych,

c) pozaszkolnych.

7) branie czynnego udziału w akcjach organizowanych przez szkołę (np. zbiórka makulatury itp.);

8) praca społeczna na rzecz szkoły (np. pomoc w pracach porządkowych w klasie, w bibliotece, w stołówce, itp.);

9) kultura osobista[181].

4.     Przez zachowania negatywne rozumie się:

1)    przeszkadzanie podczas zajęć;

2)    nie wywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków;

3)    spóźnianie się na zajęcia;

4)    używanie wulgaryzmów;

5)    stosowanie słownej agresji wobec kolegów;

6)    stosowanie przemocy fizycznej;

7)    niszczenie sprzętu i cudzej pracy;

8)    niewłaściwe zachowanie podczas przerw zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych;

9)    podżeganie do niewłaściwych zachowań;

10)  brak przygotowania przyborów i stroju sportowego na zajęcia;

11)  brak zadania domowego;

12)  używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły[182].

5.     Ocena zachowania sporządzana jest na podstawie kwestionariusza  oraz zeszytu obserwacji, w którym odnotowywane są zachowania pozytywne oraz zachowania negatywne  ucznia[183].

6.     (uchylony)[184].

7.     (uchylony)[185].

8.     (uchylony)[186].

9.     (uchylony)[187].

10.  (uchylony)[188].

 

 OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

§ 53r[189] 

 

1.     Przyjęto punktowy system oceniania zachowania.

2.     Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami:

 

Zachowanie

liczba punktów

wzorowe

230 i więcej

bardzo dobre

207-229

dobre

161-206

poprawne

115-160

nieodpowiednie

69-114

naganne

poniżej 69[190]

 

 

 

 

 

 

3.     Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje "na starcie" 130 punktów, które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu półrocza[191] może zwiększyć lub utracić.

4.     Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania - zachowania pozytywne.

5.     Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny zachowania - zachowania negatywne.

6.     Jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów traci 50 pkt:

1)    kradzież;

2)    notoryczne wagary;

3)    palenie papierosów;

4)    zażywanie narkotyków lub ich rozprowadzanie;

5)    psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad kolegami;

6)    (uchylony)[192];

7)    wchodzenie w konflikt z prawem;

8)    dopuszczanie się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne (np.: niszczenie sprzętu szkolnego, umeblowania, budynku itp.). W przypadku, gdy szkoda zostanie naprawiona, uczeń otrzymuje -15 pkt[193].

9)    samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas przerw i zajęć.

7.     (uchylony)[194].

8.     Uczeń, który utracił w ciągu półrocza[195] powyżej 10 punktów ujemnych nie otrzymuje oceny wzorowej.

9.     Uczeń, który utracił powyżej 15 punktów nie może otrzymać oceny bardzo dobrej.

10.  Uczeń, który utracił powyżej 25 punktów nie może otrzymać oceny dobrej.

11.  Punktacja za zachowania pozytywne:

1)    Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (każdorazowo): 5 pkt;

2)    Udział w imprezach okolicznościowych np. Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej (podjęte i ukończone działania): maksymalnie 5 pkt[196];

3)    Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków np. Samorząd Uczniowski, prowadzenie sklepiku szkolnego, pomoc w bibliotece szkolnej, itp.: maksymalnie 10 punktów[197];

a)    (uchylony)[198],

b)    (uchylony)[199],

4)    Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków: maksymalnie 5 pkt[200];

5)    Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych: maksymalnie 5 pkt[201]; 

6)    Praca na rzecz szkoły i klasy:

a)    za każde działanie indywidualne lub zespołowe: maksymalnie 5 pkt[202].

7)    Uczeń spóźniający się na zajęcia notorycznie (powyżej 6 razy w półroczu[203]) pomimo uzyskania odpowiedniej ilości punktów nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.

12.  Punktacja za zachowania negatywne:

1)    Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć (uwaga wpisywana jest po dwukrotnym upomnieniu);

a)    jednorazowe: – 5 pkt;

b)    sporadyczne (do 5 razy na semestr): – 10 pkt,

c)    częste (do 10 razy na semestr): – 15 pkt,

d)    notorycznie (powyżej 10 razy na półrocze): - 25 pkt[204].

2)    Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (arogancja, bezczelność, niewykonywanie poleceń nauczyciela), każdorazowo: - 15 pkt;

3)    Nie wywiązywanie się z obowiązków:

a)    lekceważenie dyżurów klasowych: - 5 pkt,

b)    uchylony

c)    niewykonywanie podjętych zadań i zobowiązań: –5 pkt,

d)    uchylony

e)    uchylony

f)    brak galowego stroju na uroczystościach określonych w ceremoniale szkoły (tzn. rozpoczęcie roku szkolnego, Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Pożegnanie absolwentów): -5 pkt[205],

g)    brak podpisu pod informacją jako dowód na skuteczne poinformowanie Rodziców: -2 pkt,

h)    brak podpisu Rodzica w tabelach z ocenami: -2 pkt,

i)     brak zeszytu informacji – 2 pkt,

4)  (uchylony)[206];

5)  Udział w bójce (każdorazowo): - 10 pkt;

6)  (uchylony)[207];

7)  Używanie wulgarnego słownictwa (każdorazowo): -5 pkt;

8)  Oszustwo (każdorazowo): -15 pkt;

9)  Podżeganie do niewłaściwych zachowań: -5 pkt;

10)   Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły (każdorazowo): –5 pkt;

11)   Farbowanie włosów, malowanie paznokci (każdorazowo): –5pkt;

12)   Frekwencja na zajęciach:

a)  3 spóźnienia nieusprawiedliwione: – 5 pkt,

b)  (uchylony)[208],

c)   nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach pozalekcyjnych: –5 pkt.

13.  Do ustalania oceny zachowania służy zeszyt obserwacji uczniów (za wpisywanie uwag odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele), znajdujący się w pokoju nauczycielskim[209].

14.  Ocena wynikająca z uzyskanych punktów nie jest oceną ostateczną.

1)  Zachowania ucznia (pozytywne i negatywne) nie wyszczególnione w § 53r ust. 11, 12 wpisywane są do zeszytu obserwacji i są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny[210];

2)  Wychowawca, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, wystawiając ostateczną ocenę  zachowania bierze pod uwagę wszystkie wpisy w zeszycie obserwacji, opinie uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, a także wszystkich pracowników szkoły[211].

15.  Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowanie poza terenem szkoły.

ROZDZIAŁ IXl[212] 

 

SPRAWDZIAN W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

§ 53s[213]

 

Procedury przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki oraz przekazywanie informacji o wynikach sprawdzianu określa Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

ROZDZIAŁ XII (uchylony[214])

 

ROZDZIAŁ XIII - (uchylony[215])

 

ROZDZIAŁ X

 

TRADYCJA SZKOLNA

 

§ 54

 

1. Szkoła posiada swoje logo, które umieszczone jest na papierze firmowym, dokumentach szkolnych i na stronie internetowej.

2. Jako tradycję szkolną przyjmuje się:

1) Pasowanie na ucznia klasy I;

2) Koncert Świąteczny;

3) Dzień Babci i Dziadka;

4) Pożegnanie klasy VI.

 

§ 55

 

1. Szkoła posiada Ceremoniał Szkolny.

 

ROZDZIAŁ XI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 56

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację  zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szkoła jest jednostką budżetową, której zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy

   1) obsługę finansowo - księgową i materiałową prowadzi Pszczyński Zarząd Edukacji.

4. Zmian w niniejszym Statucie można dokonać w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. Wniosek o dokonanie zmian organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która po przyjęciu projektu zmian uchwala je.

5. Dyrektor opracowuje każdorazowo jednolity tekst Statutu po wprowadzeniu do niego        3 zmian lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Po wprowadzeniu każdej zmiany Dyrektor może opracować tekst ujednolicony Statutu.

6. Rodzice zaznajamiają się ze Statutem Szkoły przez Dyrektora Szkoły na wrześniowym spotkaniu organizacyjnym, a uczniowie przez wychowawcę klasy na godzinie wychowawczej.

7. O wprowadzeniu nowelizacji uczniowie i ich rodzice są informowani na bieżąco – uczniowie na lekcjach wychowawczych, a rodzice w czasie spotkań z wychowawcą.

8. Statut dostępny jest w bibliotece szkolnej, w pokoju nauczycielskim, gabinecie Dyrektora Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły i w BIP Organu Prowadzącego[216].

 

 

 [1] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[2] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[3] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[4] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[5] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[6] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[7] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[8] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[9] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.

[10] Uchwała nr 6/2015/2016; 31.08.2015r.