Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933104
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie Wersja do druku

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie

 

 

 

Program Wychowawczy

Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie

 

Podstawa prawna:

O  Konwencja o prawach dziecka,

O  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

O  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572),

O  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.),

O  Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356),

O  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. 2012, poz. 977),

 

Misja szkoły

"Bogactwo i sławę zdobywa się usilną pracą.

Nie dość jest wiedzieć - trzeba starać się swą wiedzę zużytkować;

Nie dość chcieć; trzeba czynić."

/Goethe/

Szkoła zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, kulturalnego, otwartego na problemy regionu, kraju i Europy.

 

Wizja szkoły

Nasza Szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów
do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów.

Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

Uczeń korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.

Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Rodzice są współorganizatorami życia szkoły.

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

DEKALOG

RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

O  Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak Ty, ma silne poczucie własnej wartości.

O  Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

O  Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru w miarę możliwości jak najczęściej.

O  Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś i wytłumacz się.
Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.

O  Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności innych osób.

O  Nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcę" - jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze
to uzasadnij.

O  Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać przed nim i mówić „z góry swego autorytetu".

O  Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym

dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.

O  Gdy nie wiesz jak postąpić, pomyśl, jak Ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.

O  Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

(Na podstawie: E. Czyż: Dziecko i jego prawa, 1992)

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

1.     Umożliwienie uczniom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

2.     Stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju.

 

3.     Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, indywidualizację procesu lekcyjnego, realizację indywidualnych programów nauczania lub toku nauczania oraz współdziałanie z różnymi instytucjami kulturalnymi.

4.     Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, światopoglądowej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

5.     Umożliwienie poznania i podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych.

6.     Rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich odmienności, kształtowanie postawy akceptacji ułomności i odmienności.

7.     Wdrażanie do samokontroli i samooceny poglądów.

8.     Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną, turystyczną i kulturalną.

9.     Prowadzenie profilaktyki ochraniającej uczniów przed negatywnymi wpływami mediów i sekt oraz przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.

 

ZASADY  WSPÓŁPRACY  WYCHOWAWCZEJ

Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI)

 

1.     Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dziecka.

2.     Wychowawcy są zobowiązani do informowania rodziców o postępach indywidualnych dzieci i działalności szkoły na spotkaniach ogólnych nie rzadziej niż co kwartał.

3.     Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku zapoznaje rodziców na zebraniu ogólnym
z podstawowymi zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły.

4.     Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do udzielenia rodzicom porad oraz bieżących, rzetelnych informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce ich dzieci w każdym czasie, zawsze jednak nie kolidującym
z ich podstawowymi obowiązkami dydaktyczno-wychowawczymi.

5.     Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą i interesować się
na bieżąco postępami dziecka w nauce i zachowaniu.

 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

 

Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:

1.     Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

2.     Kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą, koordynowanie realizacji zadań zapisanych w programach szkoły.

3.     Realizacja zadań wychowawczych i pozalekcyjnych wynikających z rocznego planu pracy wychowawcy.

4.     Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych działań oraz osiągnięć uczniów.

5.     Wspomaganie zespołu uczniowskiego, w razie potrzeby inspirowanie i kierowanie realizacją podjętych działań.

6.     Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, w tym także wspomaganie uczniów mających trudności w nauce.

7.     Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 

1.        Rozwijanie samorządności poprzez działalność samorządów klasowych i szkolnego:

a)    organizowanie kampanii przedwyborczej;

b)    redagowanie programów i haseł wyborczych;

c)     pełnienie powierzonych funkcji i zadań;

d)    działania samorządu takie jak: prowadzenie akcji charytatywnych, koordynowanie zbiórek surowców wtórnych; projektowanie i wykonanie kartek okolicznościowych, wykonanie plakatów informacyjnych dotyczących bieżącej działalności; 

e)    organizowanie imprez i uroczystości szkolnych ujętych w harmonogramie imprez szkolnych na dany rok.

2.        Odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów poprzez takie działania jak:

a)    Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych,

1)    szkolnych

2)    pozaszkolnych

b)    Reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych,

c)     Udział w konkursach i imprezach sportowych,

d)    Organizowanie „Spotkań ze sztuką”

e)    Organizowanie i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu „O tytuł dobrego Przyrodnika”, Międzyszkolnego Konkursu „Omnibus” dla klas I-III, Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego „Młody Informatyk”
oraz Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego „Jesienne pejzaże”.

3.        Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów poprzez organizowanie:

a)    zajęć pozalekcyjnych według załączonego na każdy rok szkolny harmonogramu;

b)    wyjazdów do kina, teatru, muzeum według załączonego  na każdy rok szkolny harmonogramu;

c)     organizację wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych według załączonego
na każdy rok szkolny harmonogramu;

d)    imprez i uroczystości szkolnych według załączonego harmonogramu;

e)    udział w koncertach umuzykalniających i teatrzykach profilaktycznych.

4.        Kultywowanie zwyczajów i tradycji szkolnych takich jak:

a)        Bal karnawałowy

b)       Jasełka Bożonarodzeniowe, Tradycje Wielkanocne, Spotkania z Mikołajem

c)        Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły

d)       Dzień Babci i Dziadka

e)        Akcje proekologiczne (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)

f)        Dzień Edukacji Narodowej - uroczyste obchody

g)        Pikniki rodzinne

h)       Uroczystości narodowe (11 listopada, Uchwalenie Konstytucji 3go Maja)

i)         Dzień Dziecka

j)         Wyjazdy do Domu Opieki Społecznej w Pszczynie

k)       Wiosna z Pasją

l)         Akcje charytatywne

m)      inne, według potrzeb

 

MODEL ABSOLWENTA A ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY

 

CECHY NASZEGO ABSOLWENTA

ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY NASTAWIONE
NA REALIZACJE CELÓW

1.        Posiada wysoki poziom wiedzy

·       Przekazanie wymaganych pojęć i kształtowanie umiejętności na poziomie umożliwiającym
co najmniej kontynuację nauki na następnym poziomie kształcenia

·       Wzbudzenie potrzeby wiedzy, przedstawienie jej użyteczności, zbudowanie motywacji do jej zdobywania

·       Wykształcenie umiejętności jej nabywania

2.        Jest sprawny fizycznie, dba o swoje zdrowie

·       Umożliwienie uczniowi uprawiania sportu

·       Wzbudzenie potrzeby uprawiania sportu i zdrowego trybu życia

·       Przekazanie wiedzy na temat konieczności uprawiania sportu i dbania o zdrowie

3.        Ma otwarty i kreatywny umysł

4.        Odpowiedzialnie podejmuje decyzje, dokonuje wyborów, rozpoznaje wartości

5.        Umie znaleźć się w nowym środowisku

6.        Ma poczucie własnej wartości

·       Pobudzenie dociekliwości poznawczej

·       Umożliwienie samodzielności w zakresie rozwiązywania problemów

·       Przekazanie sposobów i wykształcenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnych poglądów

·       Wdrożenie do planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się

·       Wykształcenie umiejętności samooceny opartej
na realnych i istotnych obiektywnie przesłankach

·       Wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

7.        Ma potrzebę uczestnictwa w kulturze środowiska, świadomość tradycji
oraz jego własnej roli.

·       Budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenie

·       Przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie

·       Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej

·       Wyrabianie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego

·       Odwoływanie się do tradycji i wartości wynoszonych przez ucznia z domu rodzinnego

 


 

SZCZEGÓŁOWY    PLAN

ODDZIAŁYWAŃ   WYCHOWAWCZYCH

 

 

Lp.

 

Cele operacyjne

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Formy i efekty pracy

 

1.

 

Uczeń potrafi

rozwijać swoją samorządność

 

1/ Wybór samorządów: klasowych i szkolnego:

- kampania przedwyborcza

- prezentowanie przez kandydatów programów wyborczych.

 

2/ Podział obowiązków między przedstawicielami RSU, utworzenie sekcji.

 

3/ Redagowanie tematycznych gazetek ściennych.

 

 

4/ Działalność RSU (zbiórki makulatury i innych surowców wtórnych, akcje charytatywne, kartki okolicznościowe).

 

5/ Organizowanie dyskotek oraz konkursów szkolnych
i międzyszkolnych według harmonogramu na dany rok szkolny.

 

6/ Organizowanie akademii
i apeli okolicznościowych według harmonogramu
na dany rok szkolny.

 

wychowawcy klas, opiekun RSU

 

 

 

 

opiekun RSU

 

 

 

RSU

 

 

 

RSU, nauczyciele. opiekun RSU

 

 

RSU, nauczyciele, opiekun RSU

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele

 

obserwacja, dyskusja, rozmowy, plakaty, programy

 

 

 

 

 

 

gazetki ścienne

 

 

 

akcje, zbiórki

 

 

 

 

konkursy, dyskoteki

 

 

 

 

akademie, apele

 

 

 

 

2.

 

Uczeń zna

i rozumie swoją rolę jako członka rodziny

 

1/ Poznanie samego siebie – pozytywny obraz „własnego ja”.

 

2/ Poszukiwanie korzeni, kształtowanie świadomości własnego pochodzenia.

 

 

 

3/ Odwoływanie się do tradycji i wartości wynoszonych przez uczniów z domu rodzinnego.

 

4/ Kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji
w rodzinie – rozwijanie więzi emocjonalnej.

 

 

5/ Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny.

 

 

6/ Wdrażanie
do odpowiedzialności
za wykonywanie powierzonych obowiązków – podejmowanie prób określania ról i zadań poszczególnych członków rodziny.

 

7/ Analizowanie własnych potrzeb i rozwijanie zainteresowań.

 

 

wszyscy nauczyciele, pedagog

 

wychowawcy, rodzice, nauczyciel historii, języka polskiego, plastyki

wychowawcy

 

 

 

pedagog, wychowawcy, rodzice

 

 

 

wychowawcy, pielęgniarka, rodzice

 

wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice

 

obserwacje, rozmowy

 

 

drzewo genealogiczne, legenda
o pochodzeniu własnego nazwiska, autoportret

wywiady, fotografie

 

pamiątki rodzinne, obserwacje, rozmowy, wywiad

 

dyskusje, rozmowy, obserwacje

 

kwestionariusz do samooceny, pedagogizacje, pogadanki

 

 

 

 

kwestionariusz do samooceny

 

3.

 

Uczeń zna

i rozumie swoją rolę jako członka społeczeństwa

 

1/ Rozwijanie prawidłowych relacji międzyludzkich
i postaw społecznych:

odpowiedni stosunek
do rówieśników i samego siebie.

 

2/ Ukazywanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów.

 

 

3/ Nawiązywanie kontaktów
z rówieśnikami innych szkół podstawowych.

 

 

 

4/ Prawa i obowiązki dziecka, ucznia.

 

 

5/ Postawy tolerancji, opiekuńczości, wyrozumiałości wobec odmienności ( równe traktowanie niezależnie
od koloru skóry, wyznania, sytuacji materialnej i in.)

 

6/ Stworzenie uczniom możliwości rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań.

 

 

 

7/ Swobodne wypowiadanie się, uzasadnianie własnego zdania, wyrażanie myśli, sądów, opinii.

 

8/ Przekazywanie wartości moralnych i norm życia społecznego.

 

 

9/ Prawo do prywatności (korespondencja, sms-y, poczta elektroniczna, blogi, fora internetowe).

 

wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, pedagog

 

 

 

wychowawcy, dyrektor, pedagog

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

 

nauczyciele

rodzice, pedagog

 

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, rodzice

 

 

nauczyciele, wychowawcy, pedagog

 

 

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pedagog

 

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pedagog

 

obserwacja, ankiety, pogadanki, dyskusje, debaty ogólnoszkolne

 

 

dyskusja, „burza mózgów”, mapy mentalne

 

 

wycieczki, wyjazdy,  imprezy środowiskowe, konkursy

 

gazetki, dyskusje

 

 

rozmowy, dyskusje

 

 

 

 

 

 

koła zainteresowań, zajęcia tematyczne, konkursy

 

pogadanki, dyskusje, debaty

 

 

 

pogadanki, rozmowy, dyskusje

 

 

pogadanki, rozmowy, dyskusje

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna
i rozumie swoją rolę jako członka wsi i narodu

 

2/ Kształtowanie właściwej postawy wobec dziedzictwa kulturowego.

 

3/ Zapoznanie uczniów
z historią wsi i najbliższego miasta.

 

 

 

 

 

 

4/ Poznanie legend, podań, baśni i tradycji lokalnych.

 

 

 

 

5/ Rozwijanie poczucia więzi narodowej i szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych.

 

 

 

6/ Zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi
w świecie w powiązaniu
z własnym regionem.

                                     

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, rodzice

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele historii, plastyki

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele historii

 

 

 

 

nauczyciele, pracownicy szkoły, wychowawcy

 

nauczyciele, wychowawcy

 

wycieczki, pogadanki, przedstawienia

 

lekcje biblioteczne, wycieczki, prezentacje multimedialne, spotkania z ciekawymi ludźmi

 

prace plastyczne, literackie, stylizacja herbu wsi

 

prace plastyczne, spotkania
z ludźmi  tworzącymi historię wsi

 

zajęcia tematyczne, uroczyste apele okolicznościowe

 

pogadanki, gazetki tematyczne, prezentacje multimedialne

 

5.

 

Uczeń zna zasady bezpieczeństwa
i przestrzega ich

 

1/ Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole
i poza nią.

 

 

 

 

 

2/ Kształtowanie współodpowiedzialności uczniów za ład i porządek
w szkole.

 

3/ Wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier ruchowych.

 

4/ Kształtowanie sprawności, wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu
i turystyki; sensownego wykorzystania czasu wolnego.

 

5/ Korzystanie z różnych źródeł informacji:

- media

- Internet

- ludzie

- książka i prasa

a) umiejętna selekcja wiadomości

 

policjant, dzielnicowy, dyrektor szkoły, pielęgniarka, wszyscy pracownicy szkoły

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

nauczyciele

wych. fiz, wychowawcy, nauczyciele

 

nauczyciele wych. fiz, wychowawcy,

rodzice

 

 

wychowawca, nauczyciele, rodzice

 

 

 

nauczyciele, rodzice

 

pogadanki, rozmowy, próbne alarmy ewakuacyjne, ćwiczenia praktyczne

 

 

pogadanki, rozmowy, apele szkolne

 

rozmowy, pogadanki, instrukcje, regulaminy

 

wycieczki, osiągnięcia sportowe, imprezy klasowe

 

pogadanki, zajęcia tematyczne

 

 

 

pogadanki, rozmowy

 

6.

 

Uczeń zna zasady higieny i wie jak zadbać o swoje zdrowie

 

1/ Kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą.

 

 

2/ Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.

 

 

 

 

3/ Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem
oraz selekcjonowanie programów telewizyjnych
i komputerowych.

 

4/ Ukazywanie negatywnych skutków stosowania używek. Umiejętność przeciwstawiania się nałogom.

 

pielęgniarka, wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele, pielęgniarka, pracownicy obsługi

 

nauczyciel informatyki, wszyscy nauczyciele, rodzice

 

pedagog, pielęgniarka, wychowawcy, rodzice

 

ulotki, plakaty, pogadanki

 

 

plakaty, pogadanki, rozmowy, ulotki

 

 

 

zajęcia tematyczne, pogadanki, rozmowy

 

 

prelekcje, pogadanki, filmy, dyskusje, rozmowy

 

7.

 

Uczeń rozumie potrzebę dbania
o środowisko naturalne i wie
w jaki sposób
to robić

 

1/ Poznanie otaczającej przyrody i uwrażliwienie na jej piękno.

 

 

2/ Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i ich skutków.

 

 

 

3/ Dbanie o środowisko, miejscowość – wdrażanie
do ekologii.

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, rodzice

 

prace plastyczne, wycieczki

 

 

wycieczki, akcje ekologiczne, konkursy

 

 

akcje ekologiczne, segregacja śmieci, pogadanki, debaty

 

8.

 

Uczeń jako twórca własnej przyszłości

 

1/ Znaczenie nauki i pracy
w życiu człowieka
i społeczeństwa.

 

 

2/ Wskazywanie potrzeby zdobywania wiedzy.

 

 

 

 

 

 

3/ Odkrywanie pasji życiowych, rozbudzanie talentów i rozwijanie zainteresowań.

 

 

 

 

4/ Wdrażanie do świadomego uczestnictwa w kulturze
 i sztuce.

 

pedagog, wychowawcy, nauczyciele, rodzice

 

wychowawca, nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, rodzice

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

dyskusje, metody aktywne, rozmowy

 

rozmowy, pogadanki, dyskusje, udział w „dniach otwartych”
w innych szkołach

 

rozmowy, dyskusje, koła zainteresowań, konkursy, zawody, warsztaty edukacyjne

 

wyjazdy
do kina, teatru, udział
w apelach 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORYTETOWE WARTOŚCI BĘDĄCE DROGOWSKAZEM W NASZEJ PRACY WYCHOWAWCZEJ

 

MĄDROŚĆ - rozumianą jako wiedzę i umiejętności nabyte przez naukę.

WSPÓŁPRACA - czyli wspólne, skuteczne działanie zmierzające do rozwiązywania problemów
i osiągania zamierzonych celów.

BEZPIECZEŃSTWO - rozumiane jako stwarzanie warunków komfortu psychofizycznego, kreowanie zdrowego modelu życia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - rozumiana jako właściwe wypełnianie obowiązków, podejmowanie trafnych wyborów i ocen moralnych, odpowiadanie za swoje czyny.

SZACUNEK - przejawiający się w postawie uznającej godność i pracę drugiego człowieka
oraz kształtującej poczucie przynależności do regionu, państwa i tradycji.

TOLERANCJA – jako postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.

 

Monitoring i ewaluacja Programu Wychowawczego

 

Monitoring - ciągły proces rejestrowania postępów w realizacji naszego programu.

Ewaluacja - systematyczna rejestracja danych, ich interpretacja. Podejmowanie decyzji o zmianach jakościowych.

O  Badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (wg potrzeb)

O  Nadzór Dyrektora Szkoły

O  Sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego, higienistki i wychowawców

 

 

Program Wychowawczy został przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia 1.10.2013r.

    

Samorząd Uczniowski został zapoznany z Programem Wychowawczym dnia  1.10.2013r.

 


Informację wytworzył: Rada Rodziców, Data wytworzenia: 2013-10-01 07:44:26, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2013-12-19 07:44:36, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2013-12-19 07:49:20, Ostatnia zmiana: 2013-12-19 07:49:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 365