Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933202
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie Wersja do druku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

 

 

SZKOLNY

PROGRAM

PROFILAKTYKI

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie

 

 

 

WPROWADZENIE

              Specyfika czasów, w których żyjemy, rosnąca liczba zachowań problemowych 
w grupach dzieci i młodzieży, a także pojawienie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju, wywołują coraz większy niepokój wśród rodziców,  pedagogów, nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

Instytucję, od której oczekuje się rozpostarcia „parasola ochronnego” nad dziećmi, jest
w dużym stopniu szkoła. W różnych debatach, toczonych również w mediach padają pytania, co robi szkoła, czy podejmowane przez nią działania zapobiegawcze są skuteczne i adekwatne do skali zagrożenia.

Aby przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, konieczne jest podejmowanie
na terenie szkoły wielopoziomowych działań profilaktycznych. Wraz z rozwojem dziecka
i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia naszych uczniów w umiejętności przewidywania ogólnie pojętych zagrożeń jakie niesie współczesność. W szkole zamierzenia te są realizowane poprzez różne oddziaływania wychowawcze. W tych oddziaływaniach mieści się również profilaktyka.

            Jesteśmy wiejską szkołą o małej liczbie uczniów i według naszego rozeznania
na podstawie ankiet, rozmów i obserwacji, wśród naszych uczniów nie występują zagrożenia typowe dla dużych szkół miejskich. Tworząc program, szczególny nacisk kładliśmy
na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

Pragniemy, by nasi uczniowie umieli odnaleźć swoje miejsce w rodzinie
i społeczeństwie, by umieli współżyć z innymi ludźmi, wszechstronnie się rozwijali, byli tolerancyjni, odpowiedzialni, szanowali tradycje i wartości ogólnoludzkie.

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

1.     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

2.     Konwencja Praw Dziecka,

3.     Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256,  poz. 2572),

4.     Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2010 nr 33, poz. 178),

5.     Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356),

6.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, 
poz. 124),

7.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 ze zm.),

8.     Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 ze zm.),

9.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.  2013, poz. 532),

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

              I.        Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

1.     Umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z innymi uczniami i dorosłymi.

2.     Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.

3.     Umiejętne działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

            II.        Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju:

1.     Tworzenie pozytywnych więzi między uczniami – nauczycielami, nauczycielami – rodzicami, rodzicami – dziećmi.

2.     Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowania i swoje czyny.

3.     Ukazanie zgubnej roli używek.

4.     Uczenie zachowań i kontaktów z innymi osobami bez uciekania się do agresji
i przemocy.

5.     Dostarczenie informacji na temat negatywnych skutków uzależnień.

6.     Uświadomienie  zagrożeń płynących ze zdobyczy cywilizacji i wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

7.     Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni, wskazanie pożądanych wzorców zachowań.

8.     Budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, wspólnej aktywności
i partnerstwa w wychowywaniu dzieci.

9.     Upowszechnianie i propagowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

 

METODY REALIZACJI

Realizacja programu odbędzie się w ramach:

O  godzin do dyspozycji wychowawcy,

O  zajęć klasowych prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

O  spotkań z higienistką szkolną,

O  teatrzyków profilaktycznych

O  spotkań z przedstawicielami policji i innymi specjalistami

O  pedagogizacji rodziców na zebraniach

 

POMOCE DYDAKTYCZNE POMAGAJĄCE W REALIZACJI PROGRAMU

Dostępne filmy dvd, prezentacje multimedialne dotyczące omawianej problematyki, czasopisma, plakaty, materiały graficzne, artykuły papiernicze.

 

FORMY PRACY

- aktywne metody dydaktyczne wyzwalające u uczniów własną inicjatywę: burza mózgów, dyskusja, drzewko decyzyjne, scenki dramowe i rodzajowe, debaty, rozmowy, pogadanki,
praca w grupach, dyskusje tematyczne,

- zajęcia grupowe, zespołowe

 

SPODZIEWANE EFEKTY

O  Integracja zespołów klasowych.

O  Poprawa samopoczucia uczniów w klasie i szkole.

O  Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

O  Wzbudzenie świadomej odpowiedzialności za swoje zachowanie.

O  Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zachowań agresywnych .

O  Umiejętne wykorzystanie swoich uzdolnień, pasji, zainteresowań.

O  Rozważne korzystanie z Internetu, portali społecznościowych i innych zdobyczy cywilizacji.

O  Podejmowanie zachowań asertywnych, również dotyczących używek.

O  Troska o zdrowy i higieniczny styl życia.

 

PLAN REALIZACJI ZADAŃ

 

DZIAŁANIA

CELE I PODEJMOWANE TREŚCI

SPOSÓB REALIZACJI

I

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa

1.     Zwiększanie bezpieczeństwa
w drodze do domu i szkoły.  

 

 

 

 

2.     Zapobieganie wypadkom 
z udziałem dzieci na wsi.  

 

 

 

 

3.     Uczenie ostrożności
w kontaktach z obcymi.  

 

 

 

 

4.     Kształtowanie odpowiedzialności
za własne bezpieczeństwo podczas ferii i wakacji.                      

- realizacja zasad bezpiecznej drogi do szkoły

-omawianie zasad bezpieczeństwa

- spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej

- pogadanki

 

- prezentacje KRUS dotyczące bezpieczeństwa dzieci na wsi

-rozmowy na temat zapobiegania zagrożeniom

-udział w konkursach
o bezpieczeństwie

-przestrzeganie przed nieznajomymi, rozmowy

-prelekcje, pogadanki policji, dzielnicowego ii strażników miejskich

 

-kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii i wakacji

-plansze, prezentacje

II

Promowanie zdrowego
i higienicznego stylu życia

 

1.     Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Przeprowadzanie akcji społecznych dotyczących zdrowego odżywiania.

 

 

3.     Uświadamianie znaczenia powiedzenia  „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

 

 

 

4.     Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

-zasady zdrowego odżywiania, piramida żywienia

-szkodliwość napojów energetycznych, słodyczy, żywności typu fast food

-pogadanki na temat otyłości

-rola warzyw i owoców
w codziennej diecie

-śniadanie jako najważniejszy posiłek dnia

 

-„Szklanka mleka”, „Owoce
w szkole”, „Akademia Czystych Rąk”, „Mam kota na punkcie mleka”

 

-korzyści z ruchu, uprawiania sportu

-znaczenie badań profilaktycznych, wizyt u pediatry,

-antybiotyki i ich wpływ
na funkcjonowanie organizmu

 

-ćwiczenia grupowe, scenki rodzajowe na temat radzenia sobie ze stresem

III

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

1.     Uczenie umiejętności radzenia sobie
z negatywnymi emocjami.

 

2.     Budowanie poczucia własnej wartości
i kreowanie własnego, pozytywnego wizerunku.

 

 

 

3.     Integracja zespołu klasowego.

 

 

 

 

4.     Dostrzeganie siebie
i innych, docenianie znaczenia wzajemnej pomocy.

 

 

5.     Pielęgnowanie przyjaźni, docenianie koleżeństwa.

 

6.     Kształtowanie tolerancji
i szacunku dla różnorodności.

 

 

 

 

 

 

7.     Modelowanie właściwych postaw poprzez wskazywanie odpowiednich wzorców.

 

8.     Wskazywanie konieczności pomocy osobom starszym
i niepełnosprawnym.

-rozpoznawanie i nazywanie uczuć

-sposoby radzenia sobie
z negatywnymi emocjami

 

-wskazywanie mocnych stron własnej osobowości

-zajęcia na temat postrzegania danej osoby przez grupę

-rola zainteresowań, pasji, hobby
w życiu człowieka

 

-zabawy integracyjne

-zajęcia wzmacniające integrację grupy

-wspólne wycieczki, wyjazdy, ogniska klasowe

 

-zajęcia dotyczące empatii, przynależność do określonych grup rówieśniczych

-korzyści ze współdziałania
w grupie

 

- istota przyjaźni

- relacje z innymi

 

-wskazywanie postaw poszanowania drugiego człowieka niezależnie od jego poglądów
i  przekonań

-prawo do odmienności

-wskazywanie różnic
i podobieństw dotyczących stylu życia, indywidualnych preferencji

-autorytety we współczesnym świecie

-bajki i opowieści z morałem

 

 

-udział w akcjach charytatywnych

-wyjazdy do Domu Opieki Społecznej w Pszczynie

 

IV

Eliminowanie przejawów agresji
i przemocy

1.     Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności
za mienie własne
i społeczne.

 

2.     Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w domu, szkole, środowisku.

 

3.     Zapobieganie agresji słownej (obmawianiu, oczernianiu, plotkowaniu).

 

 

 

4.     Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami.

 

5.     Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów.

- pogadanki na temat szanowania
i dbania o sprzęt i wyposażenie szkoły

-dbanie o przybory własne, ubrania

 

-udział w teatrzykach profilaktycznych

-pogadanki, dyskusje

-zajęcia profilaktyczne

 

-uświadomienie szkód wywołanych przez oszczerstwa

-kłamstwo i jego skutki

-plotka – rozmowa na temat jej szkodliwości

 

-pogadanki, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze złością, gniewem

-scenki rodzajowe

 

-dbanie o piękno języka ojczystego

-pogadanki na temat krótkich form przekazu np.: sms-ów

V

Profilaktyka uzależnień

1.     Dostarczanie wiedzy
na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, 
zażywaniu narkotyków
i stosowania używek.

 

 

2.     Uczenie podejmowania decyzji z naciskiem
na umiejętność odmawiania.

 

 

 

 

3.     Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych - Internetu, środków masowego przekazu.

 

4.     Propagowanie racjonalnego korzystania z telewizji, komputera i innych, elektronicznych gadżetów.

-realizacja programów antytytoniowych „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”

- tematyczne prace plastyczne

-projekcje, filmiki

-pogadanki, wiersze

 

-kształtowanie postaw asertywnych

-scenki rodzajowe,

-elementy dramy

-prelekcje

-projekcja filmów o osobach uzależnionych

 

-teatrzyki profilaktyczne

-pogadanki, prelekcje

-akcje dotyczące bezpieczeństwa
w sieci

 

-uświadomienie szkodliwości nieograniczonego korzystania 
z komputera

-wskazywanie konkretnych negatywnych skutków dla organizmu (przeciążenia kręgosłupa, wady wzroku)

VI

Prawa
i obowiązki ucznia

1.     Uświadamianie praw niezbywalnych w życiu każdego człowieka,
a w szczególności dziecka.

 

2.     Kształtowanie postaw obowiązkowości
i systematyczności w domu i szkole.

 

 

 

3.     Uświadamianie odpowiedzialności za swoje czyny i zobowiązania.

 

 

4.     Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania
i przestrzegania przyjętych zasad.

 

-poznanie treści Konwencji
o Prawach Dziecka

-obchody Dnia Dziecka
w szkole

 

- wyjaśnianie konieczności systematycznej nauki, odrabiania zadań domowych

-rozmowy i scenki na temat funkcjonowania dziecka w szkole
i w domu

-wywiązywanie się z określonych zobowiązań

-pogadanki na temat pełnienia określonych ról w klasie, szkole

 

-poznanie zasad etykiety

-codzienne wdrażanie
i przypominanie zasad dobrego wychowania

-„czarodziejskie słowa” – proszę, dziękuję, przepraszam

 

EWALUACJA PROGRAMU

O  Badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (wg potrzeb)

O  Nadzór Dyrektora Szkoły

O  Sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego, higienistki i wychowawców

 

 

Program Profilaktyki został przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia  01.10.2013r.  

Z Programem Profilaktyki zapoznany został Samorząd Uczniowski dnia  01.10.2013r.

 

 

 


Informację wytworzył: Rada Rodziców, Data wytworzenia: 2013-10-01 07:42:43, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2013-12-19 07:43:03, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2013-12-19 07:49:20, Ostatnia zmiana: 2013-12-19 07:49:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 359