Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933088
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku Wersja do druku

Regulamin Kontroli Zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku

 

Regulamin

  Kontroli Zarządczej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

                    w Piasku

 

 

Postanowienia ogólne

 

Na podstawie ustawy o systemie  oświaty z 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 nr13, poz. 74) oraz art. 69 ust.1, pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 , Nr 157, poz. 1240)              i Komunikatu Nr 23 Ministra finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF.09.15.84) zostaje wprowadzony niniejszy Regulamin.

 

§ 1

1.       Regulamin określa sposób organizacji i zasady przeprowadzania kontroli zarządczej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasku.

2.       Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wewnętrznych komórek organizacyjnych i pracowników ZSP w Piasku.

 

§ 2

1.       Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów  i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

a.  zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b.  skuteczności i efektywności działania,

c.  wiarygodności sprawozdań,

d.  ochrony zasobów,

e.  przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f.  efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g.  zarządzania ryzykiem.

      2.  Obszary Kontroli Zarządczej:

            a.  środowisko wewnętrzne,

            b.  cele i zarządzanie ryzykiem,

            c.  mechanizmy kontroli,

            d.  informacja i komunikacja,

            e.  monitorowanie i ocena.

      3.  Funkcjonowanie kontroli zarządczej:

a. gdy mowa o „Ustawie o systemie oświaty” rozumieć należy przez to Ustawę z dnia    7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2010r. nr 54/320 z późn. zm.)

b. gdy mowa o „Karcie Nauczyciela” rozumieć należy przez to Ustawę z dnia 26  stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 9Dz.U. z 2009r. nr 219/1706 z późń. zm.

 

§ 3

 

Standardy Kontroli Zarządczej

 

 

    I. Środowisko wewnętrzne

 

1.       Przestrzeganie wartości etycznych

a.       Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań.

b.       Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem                                        i podejmowanymi decyzjami.

c.       Zasady etyczne i wymagania formalno – prawne dla nauczycieli określa Karta nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty.

d.       Zasady etyczne i wymagania formalno – prawne dla innych pracowników zespołu określa Kodeks Pracy.

 

2.       Kompetencje zawodowe

a.  Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół                      i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r.                Nr 50, poz. 400 ze zm.).           

b.       Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                  18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.            z 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

c.       W przypadku pracowników na stanowiskach wymagających dodatkowych uprawnień wynikających z ustaw, przepisów resortowych i innych np. dyrektora, wymagania                te są weryfikowane na etapie rekrutacji przez jednostkę nadrzędną.

d.       Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.

e.       Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

- Dyrektor ,

- Wicedyrektor,

- Inny nauczyciel lub pracownik administracji.

f.        Pełna dokumentacja personalna dotycząca postępowania przechowywana jest                       w sekretariacie zespołu.

g.       Pracownicy uczestniczą w systematycznych szkoleniach wewnętrznych                                  i zewnętrznych poszerzających wiedzę, umiejętności organizowanych                                     i nadzorowanych przez dyrektora zespołu.

h.       Nauczyciele podlegają także okresowej ocenie, zgodnie z Kartą Nauczyciela i Ustawą o systemie oświaty.

i.         Ocenie podlega praca pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole lub przedszkolu zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.

 

3.       Struktura organizacyjna

a.       Zasady organizacyjne i wewnętrzną strukturę reguluje Ustawa o systemie oświaty.

b.       Strukturę organizacyjna szkoły i przedszkola określa statut zespołu zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną.

c.       Dla każdego pracownika określony jest w formie pisemnej aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności przechowywany w sekretariacie zespołu.

 

4.       Delegowanie uprawnień

a.       Uprawnienia delegowane poszczególnym osobom zarządzającym, mają pisemny charakter i są potwierdzone podpisem przez osobę przyjmują

 

II Cele i zarządzanie ryzykiem

 

1. Misja szkoły i przedszkola

a. Misję szkoły i przedszkola określa wstęp do Ustawy o systemie oświaty – Oświata                       w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie                               i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy                   i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu                                    o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

b. Cele i zadania szkoły i przedszkola  określa Ustawa o systemie oświaty

c. Cele i zadania szkoły i przedszkola precyzuje statut zespołu zgodne z przepisami ustawy.

 

2. Identyfikacja ryzyka

a. Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów ustalonych wyżej.

b. Oceny ryzyk dokonuje zespół e składzie:

 - dyrektor ZSP w Piasku

 - wicedyrektor zespołu

 - sekretarz zespołu

c. Identyfikacja ryzyk dotyczy głównie badania osiągnięcia celów edukacyjnych i jest regulowana wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) wydanym na podstawie art. 35, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (test jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm).

d. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia ewaluacji wewnętrznej i audytu   zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli.

e. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje zespół.

f. Ryzyka związane z finansami nadzoruje i prowadzi jednostka nadrzędna

 

3. Analiza i reakcja na ryzyko

a. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka.

b. Dyrektor zespoły i pozostali członkowie zespołu określonego w punkcie II. 2.a niniejszego regulaminu na podstawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych skutków wystąpienia danego ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)

c. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

d. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka                            do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor zespołu i wicedyrektor.

 

                                               III. Mechanizmy kontroli

 

1.       Kontrolę finansową sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli obowiązki                w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.

2.       Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:

- zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

- badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i

   gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu

   środków publicznych,

- prowadzenie gospodarki finansowej.

     3.  Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych,  których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są:

- dyrektor zespołu, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje

   bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,

- pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne

   upoważnione osoby.

     4.  Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych  dokonywana jest przez dyrektora zespołu już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.

     5.  W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich

zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla zespołu i mają pokrycie w

planie finansowym zespołu.

     6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący:

- zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi zespołu z wnioskiem             o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień;

- odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących

  operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o

  ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję                         w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości.

7.  Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej                  w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi : instrukcją kancelaryjną, regulaminem kontroli.

     8. Jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony

          przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów określa Instrukcja obiegu  dokumentów,

      9. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej (tj. procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne) wprowadzone są zarządzeniami Dyrektora Zespołu. Pracownicy zapoznają się z powyższą dokumentacją potwierdzając ten fakt podpisem.

IV Informacja i dokumentacja

 

1.       Bieżąca informacja realizowana jest poprzez:

- właściwą oraz rzetelną informację potrzebną do realizacji zadań,

- instrukcję kancelaryjną – system bezdziennikowy w jednostkach oświaty

                 2.  Komunikacja wewnętrzna realizowana jest poprzez:

a. właściwą i rzetelną komunikację gwarantuje Instrukcja kancelaryjna – system bezdziennikowy w jednostkach oświaty, w szczególności:

                                   - Książka zarządzeń

                                   - Tablica ogłoszeń

                                   - Rady Pedagogiczne

                                   - Zebrania z pracownikami administracji i obsługi.

                3.  Komunikację zewnętrzną wykonuje Dyrektor Zespołu zgodnie z Ustawą

 

                                                    V. Monitorowanie i ocena

 

1.       Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.

2.       Dyrektor zespołu w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.

3.       Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor oraz inni pełniący funkcje nadzorujące.

4.       Monitorowanie osiągania celów (działania kontroli zarządczej) dokonują dwa razy            do roku powołane zespoły kontrolne złożone z nauczycieli zespołu (zespoły samokształceniowe).

5.       Osiąganie celów i wykonanie zadań zespołu podlega (monitorowaniu) ocenie dwa razy w ciągu roku szkolnego na Posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

6.       Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę                i doskonalenie kontroli zarządczej.

7.       Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania            i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

8.       Dyrektor zespołu podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę             i aktualizację funkcjonujących w zespole procedur i regulaminów.

9.       Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora zespołu przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.

10.   Samooceny dokonuje dyrektor zespołu. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

11.   Dyrektor zespołu, na podstawie sprawozdań (samooceny) nauczycieli, przedstawia ocenę osiągnięcia celów pedagogicznych zespołu.

 

§ 4

 

Nadzór

 

1.       Nadzór pedagogiczny sprawowany wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) wydanym na podst. Art. 35, ust. 6 ustawy z dnia                       7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późń. zm.)

2.       Nadzór pedagogiczny i finansowy na d szkołą i przedszkolem sprawuje jednostka nadrzędna, odpowiednio Kuratorium Oświaty i Urząd miasta Pszczyna.

3.       Bezpośredni nadzór pedagogiczny i dydaktyczny w zespole sprawuje dyrektor zespołu i powołany wicedyrektor

 

 

§ 5

 

                                                           Ciągłość działalności

Ciągłość działalności gwarantuje:

1.       Odpowiedni dobór kadr do zajmowanych stanowisk i osób zastępujących.

2.       Ochrona zasobów, w tym stosowanie Instrukcji w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz zasad ochrony i warunków przestrzegania danych.

3.       Stosowanie procedur i instrukcji dotyczących rachunkowości i finansów.

4.       Bezpośredni nadzór jednostki nadrzędnej (sprawowany w zakresie finansowym                     i pedagogicznym)

 


Informację wytworzył: Jolanta Rudka, Data wytworzenia: 2011-03-15 07:08:03, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-03-15 07:08:09, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-03-15 07:08:03, Ostatnia zmiana: 2011-03-15 07:08:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 911